Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.09.2017. godine

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
02 / 490

 

 

01. Stručni savjetnik - interni revizor - 1 (jedan) izvršitelj
02. Direktor Federalne direkcije za namjensku industriju - 1 (jedan) izvršitelj

 

01. Opis poslova: vrši internu reviziju u skladu sa usvojenim Zakonom o Budžetu,
međunarodnim standardima za internu reviziju i procedurama utvrđenim Pravilnikom o internoj reviziji budžetskih korisnika sa težištem na utvrđivanju zakonske, formalne i suštinske ispravnosti postupaka, radnji i dokumentacione osnove u procesu korištenja budžetskih sredstava; vrši neposredan uvid u poslovanje sa težištem na provođenju interne kontrole vjerodostojnosti, svrsishodnosti i zakonitosti finansijskih transakcija budžetskog korisnika; predlaže mjere i daje preporuke za poboljšanje istih; vrši ispitivanje osiguranja i kompletnosti računovodstvene dokumentacije; vrši kontrolu ekonomičnosti i učinkovitosti upotrebe sredstava i ljudskih resursa; učestvuje u izradi godišnjeg programa i plana vršenja interne revizije Ministarstva; sačinjava izvještaj o utvrđenoj reviziji i predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka u poslovanju; vrši procjenu i ocjenu usklađenosti poslova sa zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.
Visina pripadajuće neto plaće iznosi: 1.638,00 KM.

02.Opis poslova: Direktor Direkcije neposredno rukovodi Direkcijom i s tim u vezi organizuje, objedinjava i usmjerava rad Direkcije; raspoređuje poslove i zadatke u okviru Direkcije; vrši izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala; utvrđuje periodični plan rada Direkcije; utvrđuje prioritet u radu, daje upute i pruža neposrednu stručnu pomoć državnim službenicima; utvrđuje prijedlog izvještaja o radu Ministarstva iz nadležnosti Direkcije; predstavlja i zastupa Direkciju u granicama ovlaštenja koja su mu zakonom i drugim propisima stavljena u nadležnost i obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar. Direktor za svoj rad i rad Direkcije odgovara Vladi Federacije BiH i ministru u skladu sa zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Visina pripadajuće neto plaće iznosi: 1.638,00 KM.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, i to:

adresa: Kulovića 7, 71000 Sarajevo / telefon +387(33)552 040 / fax +387(33) 552 051; 251 764 / e-mail: info@adsfbih.gov.ba / web: www.adsfbih.gov.ba

Integritet - Uslužnost - Efikasnost


Za poziciju 01:
a) VSS-VII stupanj stručne spreme, ekonomskog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
b) minimalno 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome iz tačke a), od čega minimalno 2 godine na nekim od slijedećih poslova:
- poslovima revizije ili
- poslovima interne revizije ili
- poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili
- poslovima u vezi s trezorskim poslovanjem ili
- finansijsko-računovodstvenim poslovima ili
- poslovima javnih nabavki ili
- poslovima informatičke struke
c) položen stručni upravni ispit
d) certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verificiran od Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija,
e) poznavanje rada na računaru,
f) poznavanje engleskog jezika,
g) da nije u sukobu interesa u smislu odredaba člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Ferderacije BiH, broj 47/08)

Za poziciju 02:
-VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja - pravne i upravne struke, prirodno-matematički - odsjek hemije, mašinski, elektrotehnički ili ekonomski fakultet
-najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS
-položen stručni upravni ispit

Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (primjerak potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nakon završene VSS, nalazi se na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba ), za poziciju 01 - potvrdu/uvjerenje o minimalno 3 godine radnog staža u struci nakon sticanja diplome od čega minimalno 2 godine na nekim od slijedećih poslova: poslovima revizije ili poslovima interne revizije ili poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili poslovima u vezi s trezorskim poslovanjem ili finansijsko-računovodstvenim poslovima ili poslovima javnih nabavki ili poslovima informatičke struke
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, ukoliko ga kandidati posjeduju
4.certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verificiran od Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija, (za poziciju 01.)
e) dokaz o poznavanju rada na računaru, (za poziciju 01.)
f) dokaz o poznavanju engleskog jezika, (za poziciju 01.) - prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 i 59/16)
g) ovjerena izjava da nije u sukobu interesa u smislu odredaba člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Ferderacije BiH, broj 47/08), (za poziciju 01.)
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog natječaja, o čemu neće biti
pismeno obavješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.