Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Travnik
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 31.08.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Travnik, objavljuje

 


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik


5 / 610

 

01. Pomoćnik načelnika za opću upravu i BiZ - 1(jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za imovinsko - pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za projekte obnove - 1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: rukovodi Službom i za svoj rad odgovoran je načelniku Općine, utvrđuje program rada službe i odgovoran je za njegovo izvršenje, priprema odluke, druge propise i opće akte iz djelokruga rada službe, priprema izvještaje, informacije i druge materijale za općinskog načelnika i Općinsko vijeće iz nadležnosti Službe, odgovoran je za saradnju sa društvenim udruženjima, boračkim i drugim udruženjima i drugim organizacijama, učestvuje u izradi i implementaciji strateških dokumenata Općine Travnik iz nadležnosti Službe, odgovoran je za blagovremenu pripremu i kvalitet materijala za Općinsko vijeće i načelnika, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, odgovoran je za rad matičnog ureda i mjesnih ureda, odgovoran je za rad Službe i oblast za koju je služba osnovana, predlaže načelniku Općine najbolja rješenja iz oblasti za koju je zadužen, priprema odgovore za vijećnička pitanja, vrši koordinaciju rada MZ i predlaže mjere za poboljšanje rada istih, potpisuje rješenja i uvjerenja iz nadležnosti Službe, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u okviru Službe, sarađuje sa sekretarom Općine na praćenju i poboljšanju kvaliteta upravljanja ISO standardom, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u nadležnosti drugih općinskih službi, a mogu se dovesti u vezu sa nadležnostima Službe

02. Opis poslova:vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u I stepenu (poseban ispitni postupak), izrada i donošenje drugih akata koja se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligaciono i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku, kao i rad na realizaciji tih ugovora i akata, izrada i donošenje pojedinačnih akata predviđenih zakonom i drugim propisima, pružanje pravne pomoći građanima , davanjem stručnih objašnjenja, sastavljanje podnesaka i vršenje drugih poslova pravne pomoći u skladu sa Zakonom, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u I stepenu postupku (skraćeni upravni postupak), vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencijai izdavanju odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, izradu prednacrta, nacrta i prijedloga podzakonskih akata i drugih propisa i općih akata za obradu tih propisa kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa, stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona , drugih propisa i općih akata, pripremanje stručnih i pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti, pripremanje prečiščenih tekstova podzakonskih akata i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa, izradu analiza, izvještaja , informacija i drugih stručnih analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka, izradu analitičkih informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije), provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja odgovarajuće oblasti i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti, pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera na sprječavanju nastanka štetnih posljedica, mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova iz prethodne alineje, kao i poduzimanje mjera na sprječavanju štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica, uspostavljanje, izrada, vođenje i održavanje evidencija u oblasti urbanizma, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika i šefa odsjeka

03. Opis poslova: koordiniranje rada za projekte koji se odnose na obnovu ratom porušenih i oštećenih objekata, te projekte komunalne infrastrukture, evidentiranje, procjena i utvrđivanje štete prouzrokovane ratnim dejstvom i prirodnim nesrećama, sudjelovanje u planiranju obnove objekata za stanovanje i infrastrukture, rad sa humanitarnim organizacijama, izrada informacija i izvještaja u oblasti obnove, vrši nadzor i monitoring nad realizacijom projekata, obavlja i druge poslove u skladu sa propisima koje odredi pomoćnik načelnika

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke,
- 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke,
- 3 (tri )godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski fakultet
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke spreme
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Travnik"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.