Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 24.08.2017. godine

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

06 - 412/17

 

01. Stručni saradnik za organizaciju povratka - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za tehničko operativnu realizaciju razvojnih projekata - 1 ( jedan) izvršilac

01. Opis poslova: Učestvuje u prikupljanju podataka, sistematizovanju, evidentiranju i analiziranju broja i potreba raseljenih osoba, povratnika u FBiH i izbjeglica iz BiH, formiranju baze podataka o broju i potrebama raseljenih osoba i povratnika u FBiH i izbjeglica iz BiH, formiranju baze o realizovanim projektima obnove, rekonstrukcije i ostalih projekata pomoći u funkciji povratka. Obrađuje i rješava prispjele podneske i zahtjeve. Učestvuje u pripremi, odabiru korisnika i realizaciji zajedničkih projekata koji se financiraju preko Fonda za povratak BiH, kao i zajedničkih programa sa vladinim i nevladinim sektorom; izrađuje informacije, izvještaje i analize o stanju raseljenih osoba i povratnika u Federaciju Bosne i Hercegovine i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i realizovanim projektima, obrađuje podneske i zahtjeve po pitanjima doniranja građevinskog materijala, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Visina netto plaće: 1.165,50 KM

02.Opis poslova: Organizuje, priprema i prati isporuku svih vrsta roba koje ovo Ministarstvo isporučuje u obliku pomoći povratnicima (građevinski materijal, poljoprivredne mašine, plastenici, sjemenski sadni materijal, mašine za malu privredu, itd.), izrađuje potrebne dokumente za isporuku, vrši primopredaju, nadzire kvantitet i kvalitet isporučenih roba. Dužan je organizovati vođenje potrebne dokumentacije (ulaz, izlaz, potvrde o prijemu donacije krajnjeg korisnika), izrađuje izvještaje o realizovanim projektima, vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Visina netto plaće: 1.165,50 KM

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke, ekonomski, filozofski fakultet, fakultet političkih nauka, građevinski ili drugi fakultet tehničkog smijera,
- položen stručni upravni ispit
- najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke, ekonomski, filozofski fakultet ili fakultet političkih nauka,
-položen stručni upravni ispit
-najmanje jedna (1) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS,
3. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,(ukoliko ga kandidati posjeduju)
4. kandidati za radna mjesta stručnih saradnika a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180, odnosno 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7., ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj procedure, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica- konkurs broj: 06-412/17"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.