Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07. 08. 2017. godine

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
06 - 949/17

01. Pomoćnik ministra u Sektoru za razvojne projekte održivosti povratka - 1 ( jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra u Jedinici za internu reviziju - 1 ( jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i neposredno vrši slijedeće poslove: učestvuje u izradi propisa i drugih akata, učestvuje u izradi elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti održivosti povratka, obezbjeđuje provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora, priprema i poduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke, radi izvršavanja provođenja politike, organizira i koordinira izvedbene operativne aktivnosti, realizacije godišnjih planova, razvojnih projekata i zajedničkih projekata, prati utrošak budžetskih sredstava iz transfera za raseljene osobe i izbjeglice, vrši i druge poslove koje mu odredi ministar.

Visina netto plaće: 1.795,50 KM

02.Opis poslova: Rukovodi jedinicom za internu reviziju i ima ovlaštenja utvrđena u članu 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i neposredno obavlja sljedeće poslove: organizira provođenje interne revizije sukladno Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru, organizira i koordinira provođenje pojedinačnih internih revizija, priprema Pravilnik o internoj reviziji i operativna upustva sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, priprema strateški plan interne revizije za period od tri godine, priprema godišnji plan interne revizije na osnovu procjene rizika i usvojenog strateškog plana, osigurava njihovu adekvatnu primjenu i nadzor nad njihovim izvršenjem, organizira i koordinira aktivnosti interne revizije i nadzire provođenje planiranih aktivnosti, pismeno informira rukovodioca organizacije o postojanju sukoba interesa, priprema godišnje izvještaje o aktivnostima interne revizije, osigurava kvalitetu aktivnosti interne revizije sukladno pravilima izdatim od strane Centralne harmonizacijske jedinice FBiH, evidentira sve aktivnosti revizije, osigurava obuku internih revizora, vrši godišnju ocjenu mogućnosti i resursa jedinice interne revizije, organizira revizije po nalogu ministra ili prema ukazanoj potrebi, surađuje sa Uredom za reviziju institucija u FBiH u razmjeni izvještaja, dokumentacije i mišljenja, po potrebi inicira angažman eksternih eksperata, osigurava efikasno korištenje resursa dodijeljenih za obavljanje funkcije interne revizije, usmjerava pažnju Centralne harmonizacijske jedinice FBiH na sve razlike u mišljenima između internih revizora i rukovodioca organizacije, obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

Visina netto plaće: 1.795,50 KM

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke, ekonomski,fakultet političkih nauka, filozofski, poljoprivredni ili drugi fakultet tehničkog smjera,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,
- položen stručni upravni ispit,
- najmanje pet (5) godina radnog staža u struci ,nakon sticanja VSS, od čega minimalno 3 (tri) godine na nekim od slijedećih poslova: poslovima revizije ili poslovima interne revizije ili poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili finansijsko-računovodstvenim poslovima,
-certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verificiran od Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika,
-da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH" broj: 47/08).

Prijavljivanje na konkurs:
a)Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b)Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS, (pozicija 01.)
3. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS, od čega minimalno tri (3) godine staža na traženim poslovima (poslovima revizije ili poslovima interne revizije ili poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili finansijsko-računovodstvenim poslovima,) (pozicija 02.),
4. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,ukoliko ga kandidati posjeduju
5.certifikat ovlaštenog revizora u javnom sektoru verificiran od Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija, (pozicija 02.),
6.dokaz o poznavanju rada na računarima (pozicija 02.),
7. dokaz o poznavanju engleskog jezika (pozicija 02.),
8 ovjerena izjava da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH" broj: 47/08) (pozicija 02.),.
9..uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7., ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj procedure, o čemu neće biti pismeno obavještavan.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.