Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 27.07.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona

5 / 605

 

01. Stručni saradnik za saobraćaj - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za javne nabavke - 2 (dva) izvršioca

 

01. Opis poslova: prati propise iz oblasti saobraćaja i stara se o njihovoj primjeni; organizira i koordinira prijevoz u skladu sa Uputstvom Vlade; stara se o ispravnosti vozila i predlaže mjere za otklanjanje uočenih nedostataka; sudjeluje u nadzoru kod izvođenja servisa i popravki na vozilima; vodi evidenciju o redovnim i vanrednim tehničkim pregledima; priprema svu potrebnu dokumentaciju za prijavu šteta i prati realizaciju ugovorenih obaveza vezanih za osiguranje lica, putničkih vozila, opreme i sredstava u Kantonu; redovno izvještava pretpostavljenog o uočenim oštećenjima na vozilima; stara se o održavanju, parkiranju i garažiranju vozila; vodi tehničku dokumentaciju i evidenciju za sva vozila u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa propisima; priprema neophodnu dokumentaciju za registraciju vozila u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona; popunjava naloge za vozila i naloge za gorivo i kontroliše da li su popunjeni u skladu sa zakonom; sudjeluje kod nabavke opreme za vozila i vozila za potrebe Službe i Kantona; vrši nadzor nad radovima ugovorenim od strane Službe; sudjeluje u izradi Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i Odluka vezanih za korištenje službenih vozila; vodi izvještaje o stanju voznog parka (potrošnja goriva, pređena kilometraža, ispravnost vozila, zamjena dijelova i dr.); prati savremena dostignuća iz oblasti saobraćaja i predlaže njihovu primjenu; obavlja stručno-operativne i studijsko-analitičke poslove iz djelokruga Službe; vrši analizu, izrađuje izvještaje, informacije i druge stručne materijale na osnovu odgovarajućih podataka; sudjeluje u radu komisija i postupcima javnih nabavki za potrebe Službe; redovno dostavlja izvještaje o radu, te druge informacije i analize po zahtjevu direktora ili pomoćnika direktora; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu rukovodioca;
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Zeničko-dobojskog kantona, te prati sprovođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001 koje u svom radu striktno provodi i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom koje se odnose na njegovo radno mjesto.

02. Opis poslova: provodi ili sudjeluje u postupcima javnih nabavki; sudjeluje u radu komisija za javne nabavke i vrši usklađivanje sa pozitivnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima; obavlja stručno-operativne poslove vezano za postupke javnih nabavki (priprema tehničku specifikaciju na osnovu iskazanih potreba korisnika, vrši izradu zahtjeva za pokretanje, vrši izradu odluka o pokretanju javnih nabavki, javnih poziva i obavještenja, učestvuje u javnom otvaranju prispjelih ponuda, izrađuje zapisnike o otvaranju ponuda, izrađuje izvještaje o radu komisija u provedenim postupcima javnih nabavki, izrađuje odluke o izboru poniđača i dr.); sudjeluje u pripremi pravilnika i pravila u postupku javnih nabavki s osnovnim ciljem da se organizuje kvalitetan rad komisija za nabavku roba, usluga i ustupanja radova kao i sudjelovanje u pripremi i izradi svih pravilnika iz nadležnosti Odsjeka za ekonomsko-komercijale poslove; priprema i obavlja komunikaciju se ugovornim organima, Agencijom za javne nabavke, ponuđačima, službenim glasilima i drugim nadležnim institucijama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima; vodi evidenciju o provedenim postupcima javnih nabavki; vodi evidenciju dodijeljenih ugovora o javnim nabavkama; vodi i redovno ažurira evidenciju o ugovorima koji ističu i za koje bi pravovremeno trebalo započeti nove postupke javnih nabavki; vrši kontinuirano praćenje i primjenjivanje zakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki i propisa iz nadležnosti Odsjeka za ekonomsko-komercijalne poslove; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima; sudjeluje u izradi pravilnika i pravila u postupku javnih nabavki s osnovnim ciljem da se organizuje kvalitetan rad komisija za nabavku roba, usluga i ustupanja radova; redovno dostavlja izvještaje o radu, te druge informacije i analize po zahtjevu direktora ili pomoćnika direktora; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu rukovodioca.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Zeničko-dobojskog kantona, te prati sprovođenje svih usvojenih procedura vezanih za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001 koje u svom radu striktno provodi i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom koje se odnose na njegovo radno mjesto.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - saobraćajne struke, smjer cestovni saobraćaj
- najmanje 1 (jednu) godinu radnog staža u struci nakon stečene diplome visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomske ili pravne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stečene diplome visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stečene diplome visokog obrazovanja,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Službi za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.