Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Vitez
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 24.07.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Vitez, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Vitez

5 / 606

 

 

- Stručni saradnik za urbanizam i građenje - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: obavlja pripremne radnje po predmetima u upravnom postupku iz oblasti urbanizma i građenja, sudjeluje u utvrđivanju urbanističko-tehničkih uslova u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, vrši konktrolu potrebne dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, učestvuje u pripremi pri izradi i izmjeni planske dokumentacije, utvrđuje naknade za korištenje javnih površina privremenih objekata (kiosci, zimske i ljetne bašte, natkrivanje javnih površina, reklamni panoi iznad 12,00 m2, reklamni panoi na fasadama zgrada), pribavlja saglasnosti potrebne za vođenje upravnog postupka (saglasnost preduzeća koja na lokaciji posjeduju infrastrukturne objekte), odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova koje mu povjeri neposredno nadređeni, izvještaj o svom radu podnosi šefu Službe, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - završen fakultet arhitekture,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža, poslije diplomiranja na poslovima svoje struke,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu poslije diplomiranja, na poslovima svoje struke,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Vitez "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.