Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Prozor-Rama
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 24.07.2017. godine

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Prozor-Rama, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Prozor-Rama
2 /487

 

 

• Stručni saradnik za poslove trezora i računovodstvo - Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: prima i sortira financijsku dokumentaciju za kontiranje; priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebni za uvođenje trezorskog poslovanja i obavlja poslove u sustavu trezora; kontira realizirane dokumente - dnevne izvode transakcijskih računa, blagajničke dnevnike i obračune; vrši kontrolu, prati, te usuglašava realizaciju utroška tekućih izdataka i grantova; vrši računsku obradu, kontira i knjiži financijske dokumente; vrši usuglašavanje financijskih kartica; prati stanje i utrošak sredstava, prati izvršenje financijskih planova korisnika proračuna, te analizu kartica; vodi glavnu knjigu, vrši usklađenje glavne s pomoćnim knjigama; sudjeluje u izradi i pripremi nacrta i prijedloga proračuna, te rebalansa proračuna iz nadležnosti službe; obrađuje podatke za pripremu završnog računa i izvješća o izvršenju proračunskih prihoda i rashoda; prati namjensko trošenje proračunskih sredstava od korisnika; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga odluka i drugih općih akata i propisa iz djelokruga radnog mjesta; sudjeluje u izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih obračuna; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne izvještaje o radu; prati propise iz djelokruga svoga rada; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); odgovara za primjenu propisa iz računovodstva, te pravovremenost, točnost i ispravnost poslova koje obavlja; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu šefa Odsjeka i rukovoditelja Službe.

Uslovi: pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Prozor-Rama, i to:

- VSS, VII stupanj stručne spreme, ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjerak potvrde/uvjerenja nalazi se na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opšteg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslov konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opšteg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita opšteg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općini Prozor-Rama"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.