Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Ispravka javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj (5 / 595)
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.07.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Maglaj broj: 01-34-3-1187-3/17 od 07.06.2017. godine, objavljuje

 

ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj

5 / 595

 

 

I

U Javnom konkursu za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj, objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH" broj 41/17 od 02.06.2017. godine, te dnevnim novinama „Dnevni avaz" i „Oslobođenje" od 01.06.2017. godine, vrši se ispravka integralnog teksta Javnog konkursa objavljenog na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH za poziciju 01. Stručni saradnik za finansijsko-materijalno knjigovodstvo, obračun poreza i poslove saldo kontiste u Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva - 1 (jedan) izvršilac, kako slijedi:

U dijelu teksta „Uslovi" u alineji 1. umjesto riječi „VSS ekonomski fakultet VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - stručno zvanje bakalaureat finansija, bankarstva i osiguranja, smjer finansije, računovodstvo i revizija" trebaju da stoje riječi „VII stepen stručne spreme - Ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke ".

 

II

U ostalom dijelu tekst Javnog konkursa ostaje neizmijenjen.

 

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.