Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijsle poslove, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

06 / 933


01. Stručni savjetnik za žalbeni postupak i zastupanje sa mjestom rada u sjedištu Uprave - 1(jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za informacione tehnologije sa mjestom rada u sjedištu Uprave - 1(jedan) izvršilac


01.Opis poslova: vodi žalbeni postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stepenu po žalbama na rješenja kantonalnih inspekcija u provedbi federalnih propisa, priprema i izrađuje drugostepene odluke; vrši izradu prijedloga žalbi, tužbi, odgovora na tužbe i postupa po prijavama i zahtjevima i drugim aktima u svim postupcima; zastupa Upravu u prekršajnim postupcima na području Federacije Bosne i Hercegovine; priprema i izrađuje izvještaje o zastupanju Uprave, odnosno o radu Sektora; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora - pomoćnika direktora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.291,50 KM.

02.Opis poslova: pruža drugi nivo podrške u rješavanju klijentskih, serverskih, mrežnih, softverskih i drugih IKT problema; učestvuje u planiranju i razvoju aplikativnog softvera i baze podataka, u jednom ili više programskih jezika, te kontroliše rad baza podataka; instalira, konfigurira, testira sistemski i aplikativni softver te rješava probleme na radnim stanicama, perifernim i drugim uređajima; pomaže korisnicima u slučaju grešaka/problema te rješava probleme vezane za IMS e - inspekcije; obučava korisnike u pokretanju i korištenju softvera na radnim stanicama; otklanja - servisira prijavljene kvarove/probleme sa računarskom opremom, aktivnom i pasivnm mrežnom opremom; obavlja poslove administracije Registra novčanih kaznih - ROF (provjerava ispravnosti veza, unos zakona i kaznenih odredbi, generiše izvještaje, poništaje prekršajne naloge, rješava eventualne probleme u radu sa ROF - om); vodi evidenciju izdatih brojeva prekršajnih naloga, prati stanje kontigenta brojeva prekršajnih brojeva, zadužuje inspektore brojevima u IMS e - inspektor i ROF, vodi evidenciju poništenih brojeva PN, poništava brojeve prekršajnih naloga; obavlja poslove unosa propisa i kontrolnih listi u IMS e - inspekcije; istražuje i proučava mogućnost računarske opreme u cilju poboljšanja postojećih i usvajanja novih informacionih tehnologija primjerenim evolutivnim potrebama Uprave, te učestvuje u projektovanju softwerske zaštite tajnosti i integriteta podataka; obavještava odgovorne osobe Uprave o uočenim problemima u radu sistema i neposredno radi na otklanjanju uočenih problema u radu sistema; učestvuje u poslovima vezanim za primjenu novih procedura; vrši i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i neposrednog rukovodioca Sektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.165,50 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- vozački ispit B kategorije

Za poziciju 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet informacionih tehnologija ili saobraćajni fakultet - smjer informatika
- jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje engleskog jezika
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3.kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (poz. 02. ) , a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja, a koji imaju najmanje pet (5) godina radnog iskustava u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u organu državne službe, dužni su dostaviti:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4.dokaz o poznavanju rada na računaru (za poz. 01)
5. dokaz o znanju rada na računaru (za poz. 02)
6. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
7 . dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poz. 02. ) - prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 I 59/16),
8. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove "
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.