Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Visoko
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.07.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko - dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Visoko, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko


5 / 560

 

1. Stručni savjetnik za realizaciju projekata i za pripremu aplikacija u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj - 1 ( jedan) izvršilac
2. Stručni saradnik za pripremu projekata i izradu aplikacija u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj - 1 ( jedan) izvršilac
3. Stručni saradnik za postupak javne nabavke u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj -na određeno vrijeme , do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, a najduže na period do 2 ( dvije ) godine - 1 ( jedan) izvršilac
4. Stručni saradnik za poljoprivrednu proizvodnju u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, Odsjeku za privredu - 1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: realizuje i prati pojedinačne investicione projekte, prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, prati realizaciju Strategije razvoja općine Visoko, podnosi izvještaj o završenoj investiciji, samostalno radi na stručno - operativnim poslovima izrade studijsko - analitičkih poslova razvoja općine i mogućnostima investicionih ulaganja, vrši izradu pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i predlaže mjere za njihovo unapređenje, vrši stručnu pripremu i obradu za finansiranje projekata od strane viših organa, banaka i međunarodnih institucija, učestvuje u pripremi projektnih zadataka i predmjera u vezi sa izgradnjom infrastrukturnih i drugih objekata, koordinira nad izvođenjem radova, u saradnji sa šefom Odsjeka priprema projekte i ostalu prateću dokumentaciju za apliciranje za više nivoe vlasti, organizuje i vodi aktivnosti apliciranja za grantove i fondove domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, prati i istražuje mogućnosti za prikupljanje sredstava potrebnih za razvojne programe i projekte, u pripremi za aplikacije koordinira sa ostalim službama, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

02. Opis poslova: priprema projekte i izrađuje aplikacije za više nivoe vlasti, organizuje i vodi aktivnosti apliciranja za grantove i fondove domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, prati i istražuje mogućnosti za prikupljanje sredstava potrebnih za razvojne programe i projekte, daje podršku mjesnim zajednicama u pripremi aplikacija za veće novoe, priprema izvještaje o realizovanim projektima i pravda odobrena sredstva po osnovu aplikacija, priprema naloge za plaćanje nadležnom Odsjeku za finansije, prati Strategiju razvoja općine Visoko, prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

03.Opis poslova: prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, vrši poslove javnih nabavki iz djelokruga Službe, vodi upravni postupak vezan za javne nabavke, učestvuje u radu Komisije za javne nabavke, vodi evidenciju o postupcima javnih nabavki, izrašuje izvještaje o provedenim javnim nabavkama, prati realizaciju javnih nabavki, izvršenje ugovora i kontrolu kvaliteta isporučenih dobara i izvršenih usluga, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

04. Opis poslova: prati , proučava stanja i pojave u oblasti poljoprivrede na osnovu prikupljenih podataka, obrađuje ih i predlaže mjere, prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, rješava jednostavnije upravne stvari koje se odnose na izdavanje poljoprivrednih dozvola i saglasnosti iz nadležnosti općine, vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje uvjerenja o tim činjenicama, kao i uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija iz oblasti poljoprivrede, učestvuje u predlaganju Programa poticajnih mjera u oblasti poljoprivrede iz predviđenih sredstava općine za poticaje u poljoprivredi, vodi statističke evidencije iz oblasti poljoprivrede, a koje su u nadležnosti lokalne zajednice, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS-VII stepen ili I (240 ECTS bodova) II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja- visoko obrazovanje tehničke, pravne ili ekonomske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža, nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS-VII stepen ili I (180 ECTS bodova) II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja- visoko obrazovanje ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VSS-VII stepen ili I (180 ECTS bodova) II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja- visoko obrazovanje pravne struke
- najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
- VSS-VII stepen ili I (najmanje 180 ECTS bodova) II ili III ciklus Bolonjskog sistema studiranja- visoko obrazovanje prirodne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru
- aktivno znanje engleskog jezika

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja visoke spreme
3. kandidati za pozicije stručnih saradnika (poz. 02.03. i 04.) , koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika prema Pravilniku o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 51/16 i 59/16- prečišćen tekst) - ( za poziciju 04.)
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.