Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.07.2017. godine

Na temelju čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK" broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu privrede
Hercegovačko-neretvanskog kantona

2 /485

 

- Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Neposredno rukovodi Sektorom i u skladu s tim organizuje izvršenje svih poslova iz djelokruga rada sektora; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im uputstva o načinu izvršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora; redovno upoznaje rukovodioca organa državne službe o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora; predlaže preduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora; izvršava poslove po nalogu rukovodioca organa državne službe i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem rukovodioca organa državne službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, i to:

- VSS - stečena diploma visokog obrazovanja - ekonomske, pravne ili mašinske struke
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- poznavanje jednog stranog jezika

Visoka stručna sprema (VSS) podrazumijeva stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja. Osoba sa završenim prvim ciklusom Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova može se postaviti isključivo na radno mjesto stručnog saradnika.


Prijavljivanje na natječaj:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije:www.adsfbih.gov.ba)
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst „Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 i 59/16)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete natječaja, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog natječaja, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.