Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Živinice
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.07.2017. godine

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 99. i 100. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Živinice, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Općini Živinice

4 / 463

 

 

- Stručni saradnik za upravno rješavanje u Stručnoj službi općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vodi upravni postupak po zahtjevima građana i drugih subjekata upućenih Službi općinskog načelnika; vodi upravni postupak po predstavkama, pritužbama i žalbama građana i pravnih lica upućenih općinskom načelniku; vrši prijem predmeta putem interne dostavne knjige; radi na programu DocuNova; pripremanje odluka općinskog načelnika o isplati sredstava iz budžeta općine budžetskim korisnicima, kao i drugim subjektima koji imaju pravo na finansiranje iz budžeta Općine; pripremanje odluka po prispjelim fakturama, kao i po zahtjevima i prijedlozima šefova općinskih službi; izrada drugih akata općinskog načelnika: saglasnosti, preporuke, obavijesti, odgovori na zahtjeve i slično; saradnja sa Komisijom za javne nabavke, učestvuje u pripremanju potrebne dokumentacije za provođenje procedura javnih nabavki; prati propise i ukazuje općinskom načelniku na uočene pojave i probleme; proučava propise, stručno obrađuje određenu problematiku i o svemu redovno izvještava općinskog načelnika; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:

-VSS / VII stepen stručne spreme pravni fakultet ili I ciklus Visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja, sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne ili upravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
-poznavanje rada na računaru,
-položen vozački ispit "B" kategorije.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.
godine,
2.potvrda / uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba),
3.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.dokaz o poznavanju rada na računaru,
5.vozačka dozvola „B" kategorije,
6.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
u Općini Živinice "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.