Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.07.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona


5 / 599

 

 

01. Pomoćnik ministra za zaštitu okoline - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za pripremu projekata i zaštićena prirodna područja - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: neposredno rukovodi sektorom, organizuje rad u sektoru i obezbjeđuje zakonitost, pravilnost i blagovremenost u izvršavanju poslova sektora; provodi i izvršava zakone, druge propise i opće akte iz oblasti zaštite okoline i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti; pokreće inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite okoline uz davanje odgovarajućih prijedloga i stručnih mišljenja koja trebaju da posluže kao osnova za donošenje istih i aktivno učestvuje u njihovom donošenju; učestvuje u pripremi i izradi okolinske, planske i razvojne dokumentacije sa ciljem utvrđivanja politike zaštite okoline; radi programe zaštite okoline i njenog unapređenja, te periodične i godišnje izvještaje o radu sektora; priprema prijedloge programa i projekata koji se finasiraju iz Fonda za zaštitu okoline; prati realizaciju prihvaćenih programa i projekata i stanje Fonda za zaštitu okoline i o tome izvještava ministra; daje uputstva za izradu akata iz nadležnosti sektora; odgovoran je za primjenu, provođenje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima i standardima BAS EN ISO 9001:2000; redovno izvještava ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora; radi i druge poslove po nalogu ministra.

02. Opis poslova: vrši obradu tehničke dokumentacije u pripremi postupka dodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline; priprema prijedloge programa i projekte koji se finansiraju iz Fonda za zaštitu okoline; radi analize, izvještaje, informacije i druge analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; vodi evidenciju i kontrolu utroška sredstava Fonda; prati realizaciju projekata koji se finansiraju iz dodijeljenih sredstava; učestvuje u izradi zahtjeva za dodjelu sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoline; priprema projektne zadatke, programe i planove u cilju izrade zahtjeva za dodjelu sredstava iz pristupnih fondova EU; priprema dokumentacije potrebne za stavljanje pod posebnu zaštitu područja prirodnih vrijednosti; prati način upravljanja područjima koja su pod posebnom zaštitom u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službene novine Federacije BiH" broj 33/03); prati stanje i primjenu propisa koji regulišu zaštitu prirode; vodi evidenciju zaštićenih područja i stanje u zaštićenim područjima; učestvuje u pripremi izrade i razvoja programskih dokumenata iz oblasti zaštite i unapređenja čovjekove okoline; odgovoran je za primjenu, provođenje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarada BAS EN ISO 9001:2000; sarađuje sa Fondom za zaštitu okoline Federacije BiH; radi i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VII/VSS stručne spreme - fakultet tehničkih ili prirodnih nauka, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova), Bolonjskog sistema studiranja traženih struka,
- 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru,

Za poziciju 02:
- VII/VSS stručne spreme - fakultet tehničkih ili prirodnih nauka, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 240 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja traženih struka,
- 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru,
- poznavanje engleskog jezika


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci i spremi,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 02.) - prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 I 59/16)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.