Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva okoliša i turizma, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
6 / 936


01. Pomoćnik ministra za okolinske dozvole - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra u Sektoru za realizaciju projekata - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: pomoćnik ministra rukovodi Sektorom i ima ovlaštenja u članku 21. Pravilnika i neposredno vrši slijedeće poslove: obavlja najsloženije poslove iz oblasti postupka prethodne procjene utjecaja na okoliš i postupka dobijanja okolinske dozvole, nadzire provođenje učešća javnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku izdavanja okolinske dozvole, sudjeluje u izradi procjena okolinskog utjecaja na zdravstvenu i sanitarnu situaciju u Federaciji, učestvuje u programu mjera na prevenciji i unapređenju okoliša i kvaliteta življenja, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.
Ovlaštenja utvrđena u članu 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstva: raspoređuje poslove i radne zadatke na šefove unutarnjih organizacionih jedinica ili ako nemaju unutarnjih organizacionih jedinica direktno na službenike i namještenike, daju upute za rad, nadzire rad službenika i namještenika, koordinira rad između unutarnjih organizacionih jedinica, predlaže poslove i radne zadatke za godišnji plan rada ministarstva, utvrđuje periodični plan ministarstva i osigurava njihovu realizaciju, priprema izvješća o radu iz djelokruga rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi, osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka, upoznaje ministra sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode, predlaže ministru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju ovlaštenja iz stavka 1. Ovog članka pomoćnici ministra dužni su postupati po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o poduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama;
Visina pripadajuće netto plaće za radno mjesto: 1.795,50

02.Opis poslova: pomoćnik ministra rukovodi Sektorom i ima ovlaštenja u članku 21. Pravilnika i neposredno vrši slijedeće poslove: vodi poslove na implementaciji projekta koji su dodjeljeni ministarstvu, priprema i predlaže ministru izvješća i informacije o implementaciji projekta, sudjeluje u izradi proračuna za pojedine projekte i skrbi se o njihovom izvršenju, osigurava i koordinira kontakte sa potencijalnim izvođačima i konsulatantima i planira dalje aktivnosti do kraja ugovaranja, te ovjerava dokumente za plaćanje nakon ocjene kvalitete isporučene robe i kvalitete izvšenih usluga, osigurava nadzor nad projektnim aktivnostima, priprema i predlaža plan i program obuke osoblja, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar.
Ovlaštenja utvrđena u članu 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstva: raspoređuje poslove i radne zadatke na šefove unutarnjih organizacionih jedinica ili ako nemaju unutarnjih organizacionih jedinica direktno na službenike i namještenike, daju upute za rad, nadzire rad službenika i namještenika, koordinira rad između unutarnjih organizacionih jedinica, predlaže poslove i radne zadatke za godišnji plan rada ministarstva, utvrđuje periodični plan ministarstva i osigurava njihovu realizaciju, priprema izvješća o radu iz djelokruga rada osnovne organizacione jedinice kojom rukovodi, osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka, upoznaje ministra sa stanjem i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovode, predlaže ministru mjere za prevazilaženje postojećih problema. U vršenju ovlaštenja iz stavka 1. Ovog članka pomoćnici ministra dužni su postupati po svim nalozima i zahtjevima ministra i izvještavati ga o poduzetim mjerama i rezultatima postignutim tim mjerama; Visina pripadajuće netto plaće:1.795,50

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01.
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, prirodno-matematski fakultet, strojarski, građevinski ili drugi tehnički fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS,

Za poziciju 02.
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski, arhitektonski, kemijsko-tehnološki ili drugi tehnički ili prirodni fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjerak uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba)
3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO


„Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.