Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
2 / 483

 

 

01. Pomoćnik ministra u Sektoru za poduzetništvo - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik ministra u Sektoru za obrt - 1 (jedan) izvršilac
03. Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijske, pravne i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlasti utvrđene u članu 19. Pravilnika (raspoređivanje poslova i zadataka na službenike i namještenike, utvrđivanje prioriteta u obavljanju poslova i zadataka, davanje uputa za rad i nadgledanje rada službenika i namještenika i koordiniranje rada u okviru osnovne organizacijske jedinice, predlaganje poslova i zadataka za godišnji program rada Ministarstva, utvrđivanje periodičnih planova rada i osiguravanje njihovog ostvarivanja, pripremanje izvješća o radu Ministarstva iz djelokruga organizacijske jedinice kojom rukovode, osiguravanje zakonitog, stručnog i blagovremenog obavljanja svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice, redovito (svakodnevno, sedmično i mjesečno) upoznavanje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice i da predlažu ministru poduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema u organizacijskoj jedinici radi pravilnog i blagovremenog vršenja svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovode) i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, i to: priprema plan i program rada Sektora i nadgleda njihovu realizaciju; istražuje, prati i predlaže mjere i metode iz oblasti poduzetništva; prati i primjenjuje propise iz oblasti poduzetništva; ocjenjuje i predlaže projekte javnih investicija; razvija suradnju s nosiocima i suradnicima u razvoju male privrede; predlaže i učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa iz nadležnosti Sektora i vrši druge poslove po nalogu ministra.
Visina pripadajuće neto plaće iznosi: 1795,50 KM.

02. Opis poslova: rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlasti utvrđena u članu 19. Pravilnika (raspoređivanje poslova i zadataka na službenike i namještenike, utvrđivanje prioriteta u obavljanju poslova i zadataka, davanje uputa za rad i nadgledanje rada službenika i namještenika i koordiniranje rada u okviru osnovne organizacijske jedinice, predlaganje poslova i zadataka za godišnji program rada Ministarstva, utvrđivanje periodičnih planova rada i osiguravanje njihovog ostvarivanja, pripremanje izvješća o radu Ministarstva iz djelokruga organizacijske jedinice kojom rukovode, osiguravanje zakonitog, stručnog i blagovremenog obavljanja svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice, redovito (svakodnevno, sedmično i mjesečno) upoznavanje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice i da predlažu ministru poduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema u organizacijskoj jedinici radi pravilnog i blagovremenog vršenja svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovode) i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, i to: priprema plan i program rada Sektora i stara se o njihovoj realizaciji; istražuje, prati i predlaže mjere i metode iz oblasti obrtništva; prati i primjenjuje propise iz oblasti obrtništva; predlaže i učestvuje u pripremi prednacrta i nacrta zakona iz oblasti obrta i drugih propisa; primjenjuje propise iz nadležnosti Sektora i vrši druge poslove po nalogu ministra.
Visina pripadajuće neto plaće iznosi: 1795,50 KM.

03. Opis poslova rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlasti utvrdene u članu 19. Pravilnika (raspoređivanje poslova i zadataka na službenike i namještenike, utvrđivanje prioriteta u obavljanju poslova i zadataka, davanje uputa za rad i nadgledanje rada službenika i namještenika i koordiniranje rada u okviru osnovne organizacijske jedinice, predlaganje poslova i zadataka za godišnji program rada Ministarstva, utvrđivanje periodičnih planova rada i osiguravanje njihovog ostvarivanja, pripremanje izvješća o radu Ministarstva iz djelokruga organizacijske jedinice kojom rukovode, osiguravanje zakonitog, stručnog i blagovremenog obavljanja svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice, redovito (svakodnevno, sedmično i mjesečno) upoznavanje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice i da predlažu ministru poduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema u organizacijskoj jedinici radi pravilnog i blagovremenog vršenja svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovode) i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, i to: priprema plan i program rada Sektora i stara se o njihovoj realizaciji; daje naputke sektorima sukladno instrukcijama dobivenih od Federalnog ministarstva finansija; predlaže izradu prijedloga proračuna Ministarstva; stara se o izmirenju obveza Ministarstva; pruža svaku pomoć i aktivno surađuje s koordinatorom procesa strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i godišnjeg izvještavanja u Ministarstvu; organizira rad na godišnjem popisu sredstava; prati primjenu zakona i drugih propisa; izrađuje analize, informacije i izvještaje iz nadležnosti Sektora i vrši druge poslove po nalogu ministra.
Visina pripadajuće neto plaće iznosi: 1795,50 KM.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, i to:

Za poziciju 01:
- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje I ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, strojarski, metalurški, tehnološki, elektrotehnički, poljoprivredni, ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja pravne struke
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje I ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke, ekonomski, strojarski, elektrotehnički, tehnološki ili metalurški fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje I ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (primjerak potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nakon završene VSS, nalazi se na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba )
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri javnog konkursa, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar

sa naznakom :

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u
Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.