Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona , objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona

5 / 597


- Pomoćnik ministra za poljoprivredu i veterinarstvo- 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja poslove rukovodnog karaktera, nadzire rad u sektoru, koordinira rad organizacionih jedinica unutar sektora, koordinira aktivnosti sa resornim ministarstvom u Federaciji, drugim kantonima, drugim ministarstvima, poljoprivrednim, veterinarskim i drugim specijalizovanim organizacijama i institucijama na nivou Federacije, kantona i općine, sarađuje sa predstavnicima međunarodnih humanitarnih organizacija koje učestvuju u rješavanju problema na unapređenju poljoprivrede i veterinarstva, inicira osnivanje i usklađivanje aktivnosti stručno - savjetodavne službe za obavljanje konkretnih zadataka po edukativnim centrima, inicira poljoprivredne i veterinarske aktivnosti na području kantona i učestvuje u izradi zakonske i druge regulative iz ove oblasti, obezbjeđuje kontrolu utroška sredstava iz budžeta kantona, organizira provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede i veterinarstva, aktivno učestvuje u izradi programa i planova za unapređenje poljoprivrede i veterinarstva, surađuje sa sekretarom i rukovodiocima organizacionih jedinica unutar ministarstva, uspostavlja saradnju sa naučnim institucijama, obavlja poslove upravnog postupka, odgovoran je za obavljanje poslova u skladu sa procedurama propisanim ISO standardom, vrši i druge poslove po naređenju ministra, za svoj rad odgovoran je ministru, odgovoran je za korištenje finansijskih,materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja druge poslove koje mu odredi rukovodilac organa državne službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - poljoprivredne ili veterinarske struke
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci poslije sticanja diplome visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci poslije sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.