Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.06.2017. godine

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjeva Općine Novi Grad Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Grad Sarajevo

06 / 935

Radna mjesta:

01. Šef odsjeka za komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za elektro - energetske poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za saradnju sa nevladinim i neprofitnim organizacijama -1(jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava zakonito, blagovremeno i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka; redovno, usmeno ili pismeno upoznaje Pomoćnika općinskog načelnika o stanju vršenja poslova odsjeka, eventualnim problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima Pomoćnika općinskog načelnika; prati realizaciju Zaključaka i preporuka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odsjeka kojim rukovodi; prati zakonske i druge propise i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; donosi nacrte odgovarajućih akata iz nadležnosti odsjeka; izrađuje operativne programe i planove rada odsjeka; provodi utvrđenu politiku u oblasti investicija i komunalnih poslova u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; obavlja poslove planiranja, realizacije, praćenja i izvještavanja o realizaciji kapitalnih projekata u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu; inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu; vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije komunalnih projekata koji se finansiraju iz budžeta općine, Kantona i drugih subjekata; obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima, Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije komunalnih projekata; organizuje vršenje poslova obilježavanja ulica, trgova i zgrada na području Općine kao i poslova prenumeracije kućnih brojeva; organizuje vođenje postupaka dodjele kućnih brojeva; vrši kontrolu zakonitosti akata utvrđenih u prvostepenom upravnom postupku za privremeno zauzimanje javnih površina, u skladu sa Zakonom; vrši poslove praćenja sanacije prokopa javnih površina; priprema i vrši koordinaciju aktivnosti na realizaciji projekata sanacije klizišta; inicira, provodi i prati prenos komunalnih poslova povjerenih javnim preduzećima i ustanovama kojima je osnivač Općina; vrši stručnu obradu zahtjeva i inicijativa mjesnih zajednica koji se odnose na izgradnju sanaciju, rekonstrukciju i održavanje komunalne infrastrukture; osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti iz nadležnosti općine, održavanje komunalnih objekata i uređaja, snadbjevanja pitkom vodom iz vodovoda lokalnog značaja, odvođenje i pročišćavanje otpadnih voda kanalizacijom lokalnog karaktera, održavanje grobalja lokalnog značaja, kafilerijskih usluga, održavanja javnih česmi i fontana i održavanje javnih satova i sl.; vrši poslove praćenja stanja u oblastima komunalnih djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja u toj oblasti; u saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim kantonalnim preduzećima, nadležnim kantonalnim ministarstvima, javnim ustanovama i udruženjima građana učestvuje u realizaciji projekata iz svoje nadležnosti; prati stanje održavanja zelenih javnih površina na području Općine, parkova i stanje dječijih i sportskih igrališta, te u saradnji sa nadležnim javnim kantonalnim preduzećima i ministarstvima predlaže potrebne mjere za unapređenje stanja istih, izvršava propise u oblasti ekologije i zaštite okoliša iz nadležnosti općine; prati javne pozive iz domena infrastrukture, prostornog uređenja, zaštite okoliša, energetske efikasnosti i drugih oblasti vezanih za rad službe u cilju apliciranja na iste,; organizuje vođenje propisanih evidencija i predlaže izmjenu propisa iz oblasti za koje je osnovana; učestvuje u izradi prijedloga potrebnih sredstava za izradu nacrta Budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe; podnosi zahtjev za pokretanje procedure za relizaciju sredstava utvrđenih bužetom Općine za projekte iz nadležnosti odsjeka; učestvuje u izradi akcionog plana službe u skladu sa budžetom; učestvuje u izradi prijedloga godišnjeg plana javnih nabavki službe, prati dinamiku relizacije, te po ukazanim potrebama podnosi zahtjev za izmjene i dopune istog; predlaže pokretanje procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom plana nabavki; učestvuje u izradi dijela tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe, usluge odnosno radovi koji su predmet nabavke; prati realizaciju ugovora o javnim nabavkama, te predlaže poduzimanje potrebnih radnji u cilju urednog izvršenja istih; daje izjašnjenje kao osnov za izjavljivanje pravnih lijekova protiv odluka drugostepenih organa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima radi zaštite imovinsko-pravnih interesa Općine, u saradnji sa nadležnim Pravobranilaštvom; priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti za zakonito provođenje procedura i namjensko trošenje budžetskih sredstava za projekte i poslove iz nadležnosti službe; priprema redovne izvještaje i informacije o radu odsjeka; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih odsjeku; odgovara za primjenu Etičkog kodeksa od strane državnih službenika i namještenika kao i čuvanje poslovnih tajni u okviru odsjeka; odgovara i podstiče profesinalan odnos uposlenika prema građanima, pravnim licima i drugim subjektima; odgovoran je za održavanje i poboljšavanje kvaliteta upravljanja ISO standarda; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti odsjeka, a za svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog načelnika.

02.Opis poslova: Vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada odsjeka; obavlja poslove na izradi elaborata, programa, projekata, planova i procjena te projektnih zadataka iz oblasti elektro-energetskih poslova, te vrši kontrolu električnih instalacija u infrastrukturnim projektima; provodi utvrđenu politiku u oblasti investicija u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; obavlja poslove planiranja, realizacije, praćenja i izvještavanja o realizaciji kapitalnih projekata u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu, u oblasti elektro-energetske struke; inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu; vrši poslove pripreme, iniciranja postupka, praćenja i realizacije investicionih projekata od strane općine, Kantona i drugih subjekata; vrši stručnu obradu prijedloga programa i planova u cilju poboljšanja elektro-energetskog stanja objekata javnog karaktera, stambenih zgrada i javne rasvjete; radi na izradi aplikacija (opći i stručni dio) kod kandidovanja projekata Ministarstvima, Fondovima i sl. u cilju poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada i javnih objekata na području općine; prikuplja podatke od upravitelja stambenih zgrada u cilju izrade planova nužnih popravki na zgradama, te sačinjava planove nužnih popravki; priprema, izrada, kandidovanje, koordinacija, praćenje i realizacija projekta vezanih za energetsku efikasnost; prati zakone i propise iz oblasti djelovanja svog referata i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni; vrši stručnu obradu prijedloga programa i planova za realizaciju projekata i radova iz oblasti izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata javnog karektera na području općine, a koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Kantona, Grada, Federacije BiH i dr.; učestvuje u izradi prijedloga budžeta i praćenje realizacije istog; učestvuje u izradi prijedloga plana javnih nabavki i praćenju realizacije istog; izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe, usluge odnosno radovi koji su predmet nabavke; prati realizaciju ugovora dodjeljenjih projekata, koordinira aktivnosti sa izvođačima i izvještava o istom nadređene (stepen realizacije, problematika u realizaciji, prijedlog mjera i sl); samostalan je i nezavisan u radu, te snosi ličnu odgovoranost za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.


03.Opis poslova: Vrši izradu analitičkih, informativnih materijala u okviru propisane metodologije iz oblasti civilnog društva; prati i izvršava Zakone, druge propise i opće akte u oblasti nevladinog sektora, te učestvuje u izradi i usklađivanju općih i pojedinačnih akata sa istim; vodi evidenciju nevladinih organizacija registriranih na području općine, kao i onih koje djeluju na području općine; prati, usmjerava i koordinira rad nevladinih organizacija i predlaže unapređenje saradnje sa istim; priprema konkursnu proceduru za dodjelu sredstava iz budžeta općine nevladinim organizacijama i prati realizaciju namjenskog utroška istih; predlaže podsticajne mjere za unapređenje rada nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva; podnosi izvještaje o provedenim aktivnostima te vodi službenu evidenciju o istim; prati potrebe manje zastupljenih grupa korisnika i predlaže mjere; priprema i prati realizaciju projekata za koje je zadužen; učestvuje u izradi promotivnog materijala kao i u radu projektnih timova; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

Za poziciju 01.
- VSS/VII, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, Građevinski, Arhitektonski ili Saobraćajni fakultet
- najmanje 4 godine radnog staža u struci
-poznavanje rada na računaru
- vozački ispit B kategorije

Za poziciju 02.
- VSS/VII, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, Elektrotehnički fakultet
- najmanje 3 godine radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru
- vozački ispit B kategorije

Za poziciju 03.
- VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studuranja, Pravni ili Fakultet političkih nauka
- najmanje 1 godina radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru
- vozački ispit B kategorije

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu na poslovima u struci nakon sticanja VSS, (primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije)
3.kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja, a koji imaju najmanje pet (5) godina radnog iskustava u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u organu državne službe, dužni su dostaviti:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5(pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije, važeća vozačka dozvola
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo "
Nepotpune, nauredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.