Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Maglaj (5 / 595)
Zbog ispravke javnog konkursa, krajnji rok podnošenja dokumentacije se pomjera do 04.07.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Maglaj, objavljuje


 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj

5 / 595


 

01. Stručni saradnik za finansijsko-materijalno knjigovodstvo, obračun poreza i poslove saldo kontiste u Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva - 1 (jedan) izvršilac
02. Viši stručni saradnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma, građenja i stambenoj oblasti u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za izgradnju i održavanje infrastrukturnih objekata u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1(jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za informisanje i odnose s javnošću u Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: vrši unos materijalno - finansijske , odnosno knjigovodstvene dokumentacije ( ulazne i izlazne fakture, izvodi i blagajna) u glavnu i pomoćne knjige hronološkim redom, učestvuje u pripremi i izradi periodičnih i godišnjih obračuna i finansijskih izvještaja, vodi vanbilansnu analitičku evidenciju potraživanja, obavlja poslove saldo kontiste kupaca i dobavljača, tj. obaveza potraživanja, vrši izradu IOS obrazaca kupaca i dobavljača, najmanje po polugodišnjem i godišnjem obračunu, vrši obračun poreza, obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i rukovodioca službe

02. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak iz oblasti urbanizma, građenja i komunalne oblasti, izrađuje prijedloge rješenja za urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, obavljanje radova na zauzimanju i raskopavanju javnih površina , rušenje privremenih objakata, odobrenja za upotrebu i drugo, prati, proučava i završava propise iz oblasti urbanizma, građenja i komunalne oblasti koji se odnose na upravno rješavanje, vodi postupak utvrđivanja komunalne naknade, naknade za korištenje građevinskog zemljišta i drugih naknada u vezi sa zemljištem, izrađuje ugovore , odluke i druge akte iz djelokruga službe i Općinskog načelnika u skladu sa propisima iz oblasti urbanizma, građenja i komunalne oblasti, po potrebi izrađuje odluke, ugovore i druge akte koji se odnose na rješavanje imovinsko- pravnih odnosa u upravnom postupku, kao i rad na realizaciji odnosno administrativnim izvršenjima istih, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine i rukovodioca službe

03. Opis poslova: vrši potrebne premjere i predračun građevinskih radova u svrhu sanacije, rekonstrukcije ili izgradnje građevinskih objekata, vrši nadzor ispred Općine Maglaj na poslovima tekućeg održavanja infrastrukturnih objekata, vrši pripreme tenderske dokumentacije za građevinske radove u svrhu javnog oglašavanja, obavlja operativne poslove na terenu vezano za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju infrastrukturnih i drugih građevinskih objakata, vrši obradu zahtjeva građana, mjesnih zajednica i drugih institucija vezano za izgradnju i održavanje infrastrukturnih i drugih objakata, vrši nadzor održavanja izgrađenih komunalnih objekata, gradskog zelenila i zimskog održavanja gradskih javnih površina, vrši nadzor nad izvršavanjem povjerenih poslova održavanja gradskih javnih površina, javne rasvjete i slično, vrši kontrolu naloga iz komunalne oblasti koje po ugovoru za Općinu Maglaj vrše treća lica, vrši kontrolu faktura i situacija za izvedene radove, učestvuje u kreiranju dekoracije grada povodom značajnih datuma, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine i rukovodioca službe

04. Opis poslova: obavlja poslove iz oblasti odnosa Općine Maglaj s javnošću, vodi registar značajnih datuma i blagovremeno priprema poruke, čestite, izraze saučešća i drugo, sačinjava i uređuje informacije vezano za aktivnosti općinskog načelnika i drugih službi Općine Maglaj i iste objavljuje u sredstvima informisanja i web stranici Općine Maglaj, sugeriše Načelniku i rukovodiocima službi kada će i za koji medij dati izjave, obavještava medije o redovnim dešavanjima u Općini, kao i radu Općinskog vijeća poslije svake održane sjednice, organizuje svečane prijeme u ime Načelnika i Općinskog vijeća, priprema govore, referate i druge materijale za javne istupe načelnika, uz konsultacije sa općinskim načelnikom i rukovodiocem Službe predlaže manifestacije od društvenog interesa za koje bi Općina, odnosno Načelnik bio pokrovitelj, odgovoran je i neposredno učestvuje u izradi promotivnih publikacija, brošura i drugog info materijala Općine i Načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika općine i rukovodioca službe

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

poziciju 01.
- VSS, ekonomski fakultet VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - stručno zvanje bakalaureat finansija, bankarstva i osiguranja, smjer finansije, računovodstvo i revizija
- najmanje 1(jedna) godina radnog staža /radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.
- VSS, pravni fakultet VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa , drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne struke
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža/radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- položen vozački ispit B- kategorije
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VSS, građevinski fakultet VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa , drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova -građevinske struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja na poslovima stručno-tehničkog nadzora, izgradnje i rukovođenja
- stručni ispit iz oblasti građevinarstva smjer- konstruktorski
- poznavanje rada računaru

Za poziciju 04:
- filozofski fakultet, fakultet političkih nauka/ žurnalistika VII stepen ili prvi ciklus koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, drugi ili treći ciklus, Bolonjskog sistema-smjer žurnalistika
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža/ radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- poznavanje rada računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvo u struci poslije sticanja diplome visokog obrazovanja,
3. potvrdu o radnom stažu u struci nakon sticanja visokog obrazovanja na poslovima stručno-tehničkog nadzora, izgradnje i rukovođenja, - za poziciju 03
4.kandidati za poziciju stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
5.dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti građevinarstva smjer - konstruktorski - za poziciju 03
6. dokaz o položenom vozačkom ispitu za vozača „B" kategorije - važeća vozačka dozvola
7. dokaz o poznavanju rada na računaru
8.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Maglaj"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.