Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.03.2018. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

6 / 1008


- Sekretar Ministarstva - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši poslove: od značaja za unutarnju organizaciju Ministarstva i rad Ministarstva; koordinira i usmjerava rad svih organizacionih jedinica Ministarstva; upoznaje ministra o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže preuzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema; sarađuje između Ministarstava i drugih organa uprave, upravnih organizacija i preduzeća; koordinira praćenje troška budžetskih sredstava i izrade prijedloga tromjesečnih planova potrebnih budžetskih sredstava kao i izvještaj o utrošku sredstava oo pojedinim stavkama; koordinira rad na pripremi tromjesečnih i godišnjih programa i izvještaja o radu Ministarstva; realizira program rada Ministarstva; odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni; pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom; vrši i druge poslove koje mu odredi ministar. Sekretar Ministarstva za svoj rad odgovara ministru.
Pripadajuća osnovna neto plaća 2.055,80 KM.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema, diploma visokog obrazovanja pravne struke
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz (original ili ovjerena kopija) o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine -Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/18).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.