Prijem državnih službenika u općini Stari Grad Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.03.2018. godine

Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI  KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u  Općini Stari Grad Sarajevo

 

06

/

1007

 

01.  Viši stručni saradnik za pravne poslove u oblasti investicija u Službi za investicije, plan i analizu – 1 (jedan) izvršilac

02.  Stručni saradnik za informisanje u Info-press centru u Službi za odnose s javnošću i informacioni sistem– 1 (jedan) izvršilac

03.  Stručni saradnik za pružanje usluga turistima  u Info-press centru u Službi za odnose sjavnošću i informacioni sistem– 1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: obezbjeđuje i radi na pripremi i izradi podzakonskih akata, ugovora i sporazuma iz oblasti investicija, kao i drugih akata iz nadležnosti Službe. Primjenjuje zakone i propise,daje stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na zakone i propise iz oblasti investicija, te obavlja i druge poslove pravne prirode iz nadležnosti Službe. Učestvuje u praćenju realizacije projekata iz nadležnosti Službe, te podnosi potrebne izvještaje o svom radu. Učestvuje u izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o radu Službe. Prima stranke i daje usmena pojašnjenja o pitanjima iz oblasti investicija i pismeno odgovara na predstavke stranaka. Obavlja složenije poslova iz navedene oblasti, za čije je vršenje potreban viši stepen stručnosti, neovisnosti, odnosno samostalnosti u vršenju poslova. Za svoj rad odgovara šefu pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak. 

 

02.Opis poslova: vrši komunikaciju sa turistima i građanima koji posjećuju Info-pres centar. Priprema ažurne servisne informacije (red vožnje gradskog saobraćaja, red letenja, pozorišne ponude, koncertna ponuda, festivalski programi, kino programi, itd) s ciljem informisanja turista i građana. Vrši internu komunikaciju sa općinskim službama s ciljem dobijanja potrebnih informacija za građane i turiste. Vrši eksternu komunikaciju sa svim subjektima koji mogu obezbijediti tražene informacije za turiste. Vrši ažuriranje liste licenciranih vodiča za preporuku turistima. Po potrebi upravlja sistemom kontrole potopnih stubića na Baščaršiji. Vrši prikupljanje i podjelu promotivnih/reklamnih materijala građanima i turistima. Po potrebi ostvaruje kontakt sa Policijskom stanicom Stari Grad za potrebe građana i turista. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak. 

 

03. Opis poslova: vrši komunikaciju sa turistima i građanima koji posjećuju Info-pres centar. Pruža informacije o kulturno-historijskiom spomenicima u Starom Gradu i njihovim lokacijama. Pruža informacije o hotelsko/hostelskom smještaju, lokacijama bankomata i mjenjačnica. Vodi evidenciju broja turista koji su posjetili objekat. Vodi Knjigu utisaka, obavlja eksternu komunikaciju sa svim subjektima koji mogu obezbijediti tražene informacije za turiste. Po potrebi pruža podršku turistima u pronalasku određenih lokacija u Starom Gradu. Po potrebi upravlja sistemom kontrole potopnih stubića na Baščaršiji. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku načelnika. U skladu sa zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak. 

 

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 

Za poziciju 01:

- VSS/ VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja  koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova– pravni fakultet ili drugi fakultet pravne struke

- najmanje dvije (2) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS

- poznavanje rada na računaru

 

Za poziciju 02:

- VSS/ VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja  koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova– fakultet društvenog smjera

- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

- poznavanje rada na računaru

- poznavanje engleskog jezika

 

Za poziciju 03:

- VSS/ VII stepen odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja  koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova– fakultet društvenog smjera

- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

- poznavanje rada na računaru

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje italijanskog jezika

 

Prijavljivanje na konkurs:

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti  u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b)    Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS

3.dokaz o poznavanju rada na računaru

            4.dokaz o poznavanju engleskog jezika (za pozicije 02. i 03.) u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje  stranog jezika u postupcima  sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH”, broj 51/16 i 59/16)

            5.dokaz o poznavanju italijanskog jezika (za poziciju 03.) u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje  stranog jezika u postupcima  sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH”, broj 51/16 i 59/16)

6.kandidati za pozicije stručnih saradnika  (pozicije 02. i 03.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika  u organima državne službe (), dužni su dostaviti i:

- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, i

- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

7. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima  koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika bit će dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od  15  dana  od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO

sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Općini Stari Grad Sarajevo“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.           

                                                                                                

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.