Prijem državnih službenika u općini Hadžići
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.03.2018. godine

 

Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Hadžići, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI  KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u  Općini Hadžići

 

06

/

1006

 

01.  Stručni saradnik za upravljanje projektnim ciklusima u Kabinetu općinskog načelnika – 1 (jedan) izvršilac

02.  Stručni saradnik – sekretar mjesne zajednice za područje Hadžića u Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice – 1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: priprema prijedloge projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora; prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stepenu realizacije razvojnih projekata; sarađuje sa predstavnicima drugih organizacionih jedinica općine, drugim organima, institucijama, privrednim i drugim subjektima; prikuplja podatke i prati realizaciju inicijativa za razvoj privrede; upravlja projektnim ciklusom; izvršava administrativne, finansijske, tehničke, logističke, programske i organizacione poslove u sklopu odobrenih projekata od strane donatora; stara se o valjanosti dokumentacije za izvještavanje donatora; odgovara i garantuje za valjanost finansijskih i narativnih izvještaja projektima kojima upravlja; redovno komuniciranje sa donatorima i zainteresovanim stranama u vezi sa implementacijom projekata i radom Općine; formira, održava i kontinuirano ažurira elektronsku bazu podataka o projektima kojim upravlja; obezbjeđuje prevođenje tekstova i analiza za potrebe projekata koje sprovodi; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2008; obavlja i druge poslove koje mu naloži neposredni rukovodilac

 

02. Opis poslova: obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe organa mjesnih zajednica; odgovara za realizaciju operativnih i drugih planova Službe ili naloženih poslova i zadataka; izrađuje prijedlog mjesečnog plana rada i izvještaja o radu; osigurava potpuno i blagovremeno informisanje građana mjesne zajednice po nalogu općinskih službi; prisustvuje svim sastancima organa mjesne zajednice; na terenu neposredno prikuplja ili učestvuje u prikupljanju podataka neophodnih ili korisnih za općinske službe, Općinsko vijeće ili njegove komisije; ažurno vodi evidencije i statističke pokazatelje; učestvuje u poslovima civilne zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koje su u nadležnosti Općine; realizuje planirane i druge aktivnosti blagovremeno, a prema potrebama i očekivanjima stanovnika mjesne zajednice, kao i organa mjesne zajednice; predlaže aktivnosti usmjerene u pravcu daljeg razvoja lokalne samouprave, a posebno većeg učešća građana u odlučivanju; prati i primjenjuje propise u oblasti lokalne samouprave; odgovara za urednost prostorija mjesne zajednice, kao i dostupnost prostorija građanima, organima mjesne zajednice, te drugim subjektima kojima je odobreno korištenje; odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2008; obavlja i druge poslove i radne zadatke koje im odredi neposredni rukovodilac

 

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

 

Za poziciju 01:

- VSS/ VII – fakultet društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje I ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja  koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova

- najmanje jedna (1) godina radnog staža/iskustva u struci nakon sticanja VSS

-poznavanje rada na računaru

 

Za poziciju 02:

- VSS/ VII – fakultet društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje I ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja  koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova

- najmanje jedna (1) godina radnog staža/iskustva u struci nakon sticanja VSS

-poznavanje rada na računaru

 

Prijavljivanje na konkurs:

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti  u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b)    Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu  u struci nakon sticanja VSS

3.dokaz o poznavanju rada na računaru

4.kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika  u organima državne službe, dužni su dostaviti i:

- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, i

- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika

5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima  koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika bit će dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od  15  dana  od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7

71000 SARAJEVO

sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Hadžići“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.           

                                                                                                

V.D. DIREKTOR

 

        Refik Begić, magistar uprave

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.