Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općinskom sudu u Travniku
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.03.2018. godine

 

 

 

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona”  broj 7/11 ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev   predsjednika Općinskog suda u Travniku, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnih  mjesta državnih  službenika u  Općinskom sudu u Travniku

 

 

 5

/

650

 

-  stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišnoknjižni referent) - 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme, do povratka odsutnih državnih službenika  

                                                                                                

Opis poslova:  rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovore o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži upis u zemljišne knjige,   donosi rješenja  u zemljišnoknjižnim predmetima, radi rješenja u KPU predmetima , izrađuje zemljišnoknjižne  izvadke, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, prijepisa kopija i zemljišnoknjižnih izvadaka sa istorijatom, po zahtjevu staranaka omogućuje uvid u zemljišne knjige, vrši kontrolu zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije za uknjižbu i daje strankama obavještenja u upute u vezi zemljišnoknjižnog postupka, rješava predmete oznake RZ i Nar, vrši unos podataka iz pisanog u elektronski medij i  verifikuje i potpisuje zemljišnoknjižne uloške preuzete u elektronsku bazu podataka, usaglašavai podatke preuzetog katastra nekretnina sa Zakonom o zemljišnim knjigama i otklanja greške, pruzima podatke novog katastraskog premjera u zemljišnu knjigu, sačinjava izvještaje o radu     obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjeljenja  za zemljišnoknjižne poslove utvrđene zakonom , obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta po nalogu šefa Odjeljenja, predsjednika i sekretara suda.

Radi na poslovima ažuriranja osdnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Travniku.

 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

-       VSS/ VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog , drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke

-       1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme,

-       položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta

-        poznavanje rada na računaru

 

 

 

 

   Prijavljivanje na konkurs:

1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2.  Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz (original ili ovjerena kopija) o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu,  dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):  

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b)    dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,

c)    dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti  obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

 

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

 

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni  na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH,  objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

 

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.    

 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom  o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18).

 

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana  od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

 Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Kučukovići br.2, 72000 Zenica

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog  mjesta državnog službenika

u Općinskom sudu u Travniku

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

 

  V.D. DIREKTOR

                                                                                          Refik Begić, magistar uprave

 

.

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.