Prijem državnog službenika u Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.02.2018. godine

 

 

 

Na osnovu čl. 33., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ („Narodne novine HBŽ“, broj 1/14 i 5/16) a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12),  Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije, objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije

 

 

-       Stručni suradnik za zajedničke poslove                                  – 1 ( jedan) izvršitelj

Opis poslova:  Stručno obrađuje sistemska rješenja od značaja za rad Stručnih službi; izrađuje tipska izvješća o radu Sektora; daje periodične informacije o radu Sektora; evidentira iskazane potrebe Sektora za potrošni materijal; obavlja i ostale poslove radnog mjesta po nalogu pomoćnika tajnika Vlade za zajedničke poslove, te istom odgovara za svoj rad.

 

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih čl. 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Stručnih službi Vlade HBŽ, i to:

- VSS, VII stupanj stručne spreme, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist ili završen prvi ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja - pravni ili ekonomski smjer,

- najmanje 1 ( jedna)  godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS

- poznavanje rada na računalu

 

Prijavljivanje na javni konkurs:

Kandidati su  dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)

2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.

3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :

-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog konkursa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i 

-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

4. dokaz o poznavanju rada na računaru

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini  ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog konkursa.

 

Prijavu na konkurs, odnosno  sve  tražene  dokumente,  treba  dostaviti u roku od  8  dana  od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH

ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON

Ulica Gabrijela Jurkića bb

80101 Livno

sa naznakom

«Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnim službama Vlade HBŽ , broj: 31/18»

 

 

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                 

 

                                                                                                          V.D. DIREKTOR

 

                                                                                                 Refik Begić, magistar uprave

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.