Prijem državnog službenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 19.02.2018. godine

Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a

 

 

 

-Pomoćnik ministra za zdravstvo u Sektoru za zdravstvo, na mandat od 5 (pet) godina - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: priprema plan rada sektora i brine se o njegovoj realizaciji; predlaže donošenje i izmjene županijskih zakona i drugih propisa iz djelokruga svog Sektora; prati pružanje primarne, specijalističko-konzultativne i bolničke zdravstvene zaštite na razini Županije, surađuje sa zdravstvenim ustanovama u kreiranju i unapređenju zdravstvene politike te predlaže ministru konkretne mjere za unapređenje i poboljšanje sustava zdravstvene zaštite; prati rad komora zdravstvenih djelatnika na razini Županije i predlaže mjere za unapređenje rada istih; odgovoran je za vođenje registra privatne i dopunske zdravstvene djelatnosti na razini Županije; predlaže program za obučavanje i stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika; priprema prijedloge imenovanja članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova nakon provedene natječajne procedure za konačno imenovanje od strane Vlade; predlaže program mjera zdravstvene zaštite na razini Županije; prati ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ukazuje na eventualne probleme kao i na mogućnosti za unapređenje ostvarenja ovog prava; surađuje sa Zavodom za zdravstveno osiguranje i prati zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama o pružanju usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja; podnosi ministru redovito godišnje izvješće o radu Sektora a po potrebi ili na traženje ministra i češće; donosi i pojedinačne akte kada je zato posebnim rješenjem ovlašten od strane ministra; obavlja i druge poslove svog radnog mjesta po nalogu ministra.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme ili odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 240 ECTS bodova završen medicinski, stomatološki, biokemijski, farmaceutski fakultet ili fakultet zdravstvenih studija
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijavu na taječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a »
broj: 32/18
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.