Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem volontera u Općini Bužim
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 14.02.2018. godine

Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17, 16/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bužim, o b j a v lj u j e


JAVNI KONKURS
za prijem volontera u Općini Bužim

 

 

01. Volonter pravne struke - VSS-VII stepena stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 2 (dva) izvršioca

02. Volonter ekonomske struke - VSS-VII stepena stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 1 (jedan) izvršilac

03. Volonter politološke struke (sociolog) - VSS-VII stepena stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 1 (jedan) izvršilac

04. Volonter građevinske struke - VSS-VII stepena stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 1 (jedan) izvršilac

05. Volonter veterinarske struke - VSS-VII stepena stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 1 (jedan) izvršilac

06. Volonter šumarske struke (hortikutura) - VSS-VII stepena stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 1 (jedan) izvršilac

07. Volonter prehrambene struke (zaštita okoliša) - VSS-VII stepena stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 1 (jedan) izvršilac

08. Volonter pedagoške struke (socijalna pedagogija) - VSS-VII stepena stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 1 (jedan) izvršilac

09. Volonter sa završenim biotehničkim fakultetom (poljoprivredne struke) - VSS-VII stepena stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - 1 (jedan) izvršilac

 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Planom i programom prijema volontera u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Bužim, broj: 02-34-256/18 od 19.01.2018. godine i Izmjenom Plana i programa, broj: 02-34-256/18 od 25.01.2018. godine:

Za poziciju 01:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke

Za poziciju 02:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke

Za poziciju 03:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - politološke struke (sociolog)

Za poziciju 04:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - građevinske struke

Za poziciju 05:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - veterinarske struke

Za poziciju 06:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - šumarske struke (hortikultura)

Za poziciju 07:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - prehrambene struke (zaštita okoliša)

Za poziciju 08:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pedagoške struke (socijalna pedagogija)

Za poziciju 09:
- VSS-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - biotehnički fakultet (poljoprivredna struka)


Izbor i prijem volontera izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 23/17).

Napomena: Stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci volontera trajat će (1) jednu godinu. Lice koje nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao pripravnik, niti se može primati na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa kao volonter, u skladu sa odredbama Pravilnika.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općini Bužim, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno, sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
"Javni konkurs za prijem volontera u Općini Bužim"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.