Prijem državnog službenika u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 12.02.2018. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Zeničko-dobojskog kantona

5 / 644

 


- Stručni saradnik za zaštitu i upravljanje poljoprivrednim zemljištem - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: obavlja poslove stručne obrade sistemskih rješenja od značaja za resornu oblast, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije, obavlja poslove praćenja i istraživanja promjena i pojava u svojoj oblasti, izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama, vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacijskih materijala, obavlja stručne i druge poslove koji su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu stavljeni u nadležnost organu uprave nadležnom za poslove poljoprivrede, a odnose se na: pojam upravljanja, zaštitu, upotrebu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i ostala pitanja vezana za zemljište, rješava praktičnu primjenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti zemljišne politike, daje stručna mišljenja, prijedloge, primjedbe na nacrte prostornih planova i saglasnosti na iste, pošto se istim regulira namjena poljoprivrednog zemljišta, učestvuje u pripremi za davanje saglasnosti drugim organima uprave za korištenje poljoprivrednog zemljišta, prati uplatu sredstava naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta i predlaže njihovo korištenje, priprema i predlaže kriterije i program za korištenje sredstava od naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, daje stručno mišljenje i saglasnost na projekte rekultivacije zemljišta, prati realizaciju programa uređenja poljoprivrednog zemljišta i osposobljavanja za poljoprivrednu proizvodnju drugog neplodnog zemljišta ili zemljišta slabijeg kvaliteta, izrađuje analize, informacije i izvještaje o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, vodi evidenciju o poljoprivrednom zemljištu i pravima istog, vodi katastar pašnjaka u vlasništvu Federacije i utvrđuje njihove granice, utvrđuje način upotrebe pašnjaka, visinu naknade za upotrebu pašnjaka, uvjete i način upotrebe vodopoja na pašnjacima, učestvuje u izradi i predlaganju karte upotrebne vrijednosti zemljišta, informira, obavještava, obrađuje spise i dokumentaciju po pitanju poljoprivrednog zemljišta koja su potrebna radi ostvarivnja funkcije izvršne vlasti iz ove oblasti, na vlastitu inicijativu i na traženje, traži upute, smjernice o određenim pitanjima provođenja kantonalne politike u izvršavanju propisa iz oblasti poljoprivrede i predlaže razmatranje određenih pitanja i daje prijedloge za poduzimanje potrebnih mjera na zaštiti i očuvanju poljoprivrednog zemljišta, ostvaruje međusobnu saradnju sa organima uprave na različitim nivoima vlasti (općinski, kantonalni, federalni) kroz dostavljanje i izmjenu informacija potrebnih za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti i od kojih dolaze i do kojih dolaze u vršenju svojih poslova, obavlja poslove upravnog postupka, odgovoran je za obavljanje poslova u skladu sa procedurama propisanim ISO standardom, radi i koristi nova saznanja i primjenjuje najnovija stručna dostignuća u okviru svog zanimanja, izvršava naloge rukovodioca organa, odnosno Sektora za poljoprivredu, za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje sa najmanje 180 ECTS bodova, prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja poljoprivredne struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Zeničko-dobojskog kantona"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.