Prijem državnih službenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2018. godine

Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 

- Stručni suradnik za socijalnu skrb u sektoru za socijalnu skrb i prognane - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: sudjeluje u izradi prednacrta zakona, podzakonskih propisa i općih akata iz oblasti socijalne skrbi i prognanih. Sudjeluje u izradi metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka iz oblasti socijalne skrbi; sudjeluje u relaizaciji operativnih planova iz oblasti socijalne skrbi; prikuplja sređuje, evidentira kontrolira i obrađuje podatke o korisnicima socijalne skrbi; stručno obrađuje sistemska rješenja u oblasti socijalne skrbi; surađuje s općinskim službama te tijelima i organizacijama u realizaciji poslova iz oblasti socijalne skrbi; obavlja i druge poslove po nalogu ministra i rukovoditelja Sektora

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme ili odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS bodova ili prvog drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, fakultet socijalnog rada
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
-dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave javnog natječaja i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijavu na taječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a »
broj: 290/17
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.