Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije - Zavod za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2018. godine

Na osnovu članka 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ- Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ-a objavljuje

 


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ
- Zavod za hranu i veterinarstvo HBŽ-a

 

 

01. Šef Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i zaštitu okoliša - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i zaštitu okoliša - 1 (jedan) izvršitelj

 

01.Opis poslova; Rukovodi odjelom sa ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 18. Pravilnika kojim je propisano; Temeljnim ustrojbenim jedinicama (sektorom, kabinetom i službom) rukovode rukovodeći državni službenici (pomoćnici ministra) i rukovoditelji temeljnih jedinica kojom ne rukovode rukovodeći državni službenici (šef kabineta i načelnik službe).
Rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica neposredno rukovode temeljnom ustrojbenom jedinicom za koju su zaduženi i u tom pogledu organiziraju vršenje svih poslova iz nadležnost te jedinice, raspoređuju poslove na službenike i namještenike i daju im upute o načinu vršenja poslova, osiguravaju pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti ustrojbene jedinice kojom rukovode, redovito upoznaju ministra o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti ustrojbene jedinice, predlažu poduzimanje potrebitih mjera, vrše najsloženije poslove iz nadležnosti ustrojbene jedinice, izvršavaju poslove po nalogu ministra i odlučuju o pitanjima za koja su ovlašteni posebnim rješenjem ministra. Rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica za vršenje poslova iz stavka 2. ovog članka neposredno odgovaraju ministru.
Neposredno vrši slijedeće poslove:
Organizira rad i planira razvoj odjela i stručnih službi; planira i organizira obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite okoliša, sudjeluje u edukaciji i stručnom usavršavanju osoblja, uvođenju novih metoda rada i istraživanja; nadzire ispravnost rada odjela u okviru nadležnosti; odgovara za rezultate rada i izvješća o radu; izrađuje planove i programe rada iz djelokruga Odjela; analizira, odobrava i potpisuje izvješća, potvrde i stručne nalaze; prati znanstvena dostignuća, te aktivno sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu; odgovara za materijalno i financijsko poslovanje Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja; za zakonito, stručno i pravovremeno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta odgovoran je Ravnatelju zavoda.

02. Opis poslova; sudjeluje u planiranju i organiziranju rada i razvoju mjera zaštite okoliša; prati, analizira i proučava stanje u djelokrugu rada i povjerenih poslova i zakonskih nadležnosti; aktivno sudjeluje u organiziranju provedbi povjerenih poslova iz djelokruga Odjela; potpisuje izvješća i stručne nalaze po ovlasti rukovoditelja; sudjeluje u edukaciji i stručnom usavršavanju osoblja, uvođenju novih znanstvenih metoda rada i istraživanja; prati znanstvena dostignuća, sudjeluje u projektima i znanstveno-istraživačkom radu; brine se o materijalno-tehničkom stanju sredstava u Odjelu; sudjeluje u izradi planova i izvješća o radu iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i nadležnostima po nalogu Šefa odjela; za zakonito, stručno i pravovremeno obavljanje poslova i zadataka svoga radnog mjesta odgovoran je Šefu odjela.


Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i to;

Poz.01.
- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova), završen veterinarski ili medicinski fakultet - specijalista epidemiologije ili higijene sa ekologijom)
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci,
- poznavanje rada na računalu

Poz.02.

- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (koji se vrednuje sa 180, 240 ili 300 ECTS bodova), završen veterinarski fakultet ili visoka zdravstvena škola sanitarno- ekološkog smjera,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci,
- položen stručni ispit u struci
- poznavanje rada na računalu


Prijavljivanje na natječaj
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. za poz 02. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4.za poz. 02. dokaz o položenom stručnom ispitu u struci ( iz oblasti veterinarstva i oblasti zdravstvene škole -sanitarno ekološkog smjera)
5. dokaz o poznavanju rada na računalu
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„ Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva- Zavod za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije"
broj:3/18

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.