Prijem državnih službenika u Općini Tomislavgrad
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2018. godine

Na osnovu člana 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Tomislavgrad

 

1. Pomoćnik Općinskog načelnika za gospodarstvo i inspekciju, -1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
2. Pomoćnik Općinskog načelnika za financije, proračun i riznicu, -1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
3. Pomoćnik općinskog načelnika za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, -1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
4. Pomoćnik Općinskog načelnika za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina,- 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
5. Pomoćnik Općinskog načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, -1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
6. Pomoćnik Općinskog načelnika za pitanja branitelja i zajedničke poslove, -1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
7. Pomoćnik općinskog načelnika za civilnu zaštitu, -1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina
8. Pomoćnik općinskog načelnika za planiranje razvoja i investicije, -1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina

 

Čl. 42. Pravilnika: Temeljnim ustrojbenim jedinicama rukovode rukovodeći državni službenici (pomoćnici Općinskog načelnika) i šef temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni službenici (šef Ureda načelnika). Rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica iz stavka 1. ovog članka neposredno rukovode temeljnom ustrojbenom jedinicom za koju su zaduženi i u tom pogledu organiziraju vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice, raspoređuju poslove na državne službenike i namještenike i daju im upute o načinu vršenja poslova, osiguravaju pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe kojom rukovode, redovito upoznaju Općinskog načelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službe, predlažu poduzimanje potrebitih mjera, vrše najsloženije poslove iz nadležnosti službe, izvršavaju poslove po nalogu Općinskog načelnika i odlučuju o pitanjima za koja su ovlašteni posebnim rješenjem rukovoditelja tijela državne službe. Rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica za vršenje poslova iz stavka 2. ovog članka neposredno odgovaraju Općinskom načelniku.

01. Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 42. Pravilnika i neposredno vrši sljedeće poslove: inicira i sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; izrađuje analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz pojedinih oblasti gospodarstva; predlaže godišnji program rada Službe; podnosi izvješće o radu Službe; redovito informira Općinskog načelnika i tajnika o svim poslovima koji su u nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

02. Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 42. Pravilnika i neposredno vrši sljedeće poslove: inicira i sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; prati i primjenjuje donošenje novih, odnosno izmjene i dopune važećih zakona i drugih propisa iz djelokruga službe; izrađuje nacrt i prijedlog proračuna, rebalansa proračuna, završnog računa proračuna i periodičnih izvješća o izvršenju proračuna; kontrolira rad izvršitelja poslova vezanih za riznicu; surađuje s povjerenstvima OV, nadležnim ministarstvima i financijskim institucijama; inicira program mjera za poboljšanje kvalitete rada u oblasti financija; predlaže godišnji program rada Službe; podnosi izvješće o radu Službe; obavlja i druge poslove koje mu stavi u odgovornost Općinski načelnik; za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

03. Opis poslova: Rukovodi Službom primjenjujući ovlaštenja navedena u članku 42. Pravilnika i neposredno obavlja sljedeće poslove: inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata iz nadležnosti Službe; analizira, inicira i sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; priprema potrebnu dokumentaciju za vođenje evidencije o imovini Općine; obavlja i druge poslove koje mu stavi u nadležnost Općinski načelnik, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

04. Opis poslova: Rukovodi Službom primjenjujući ovlaštenja navedena u članku 42. Pravilnika i neposredno obavlja sljedeće poslove: analizira, inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe; odgovara za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala; inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata iz nadležnosti Službe; vrši druge poslove koje mu u zadaću stavi Općinski načelnik, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

05. Opis poslova: Rukovodi radom Službe primjenjujući ovlaštenja navedena u članku 42. ovog Pravilnika te neposredno obavlja sljedeće poslove: Inicira i sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; izrađuje analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz oblasti djelokruga Službe; prati realizaciju godišnjih programa rada osnovnih škola; razmatra stručna izvješća Ministarstva o testiranju učenika, rezultatima natjecanja i smotri učenika osnovnih škola; organizira natjecanja i smotre učenika u oblasti nastavnih i izvannastavnih aktivnosti na općinskoj razini; razmatra pismene prigovore roditelja učenika; predlaže mjere za unaprjeđenje obrazovno-odgojnog rada u osnovnim školama i brine se o njihovoj realizaciji; koordinira suradnju među osnovnim školama na području Općine; razmatra izvješća o radu i uvjetima rada osnovnih škola; organizira javne i kulturne manifestacije, posebno iz domene obrazovanja za demokraciju, ljudska prava i prava djeteta; priprema izvješća, analize, informacije o radu i uvjetima rada osnovnih škola za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće; daje stručna mišljenja na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja; priprema i dostavlja popis školskih obveznika; vodi evidenciju o upisu djece u prvi razred; organizira pripremnu nastavu, odnosno, malu školu; inicira programe razvitka i mjere za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti; vodi evidenciju obrazovnih institucija na području Općine; priprema suglasnosti za osnivanje kulturno-umjetničkih društava sa sjedištem na području općine; obavlja poslove koji su u vezi s osnivanjem i ukidanjem općinskog arhiva; osigurava, kroz odgoj djece i omladine, razvijanje ljubavi za očuvanje dobara kulturne baštine putem javnih ustanova čiji je osnivač Općina; sudjeluje u organiziranju prigodnih svečanosti, kulturnih manifestacija i kulturno-umjetničkih programa, tribina, glazbenih programa, izložbi i dr.; razmatra zahtjeve i daje prijedloge za financiranje projekata koji se odnose na područje kulture; daje mišljenje na prednacrte, nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti kulture; inicira program razvitka i mjera za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti; surađuje s pravnim subjektima i drugim organizacijama u oblasti kulture; ažurno vodi evidenciju kulturnih institucija na područnu Općine; prati potrebe za imenovanjem upravnih vijeća, školskih odbora i ustanova, za čije je imenovanje nadležna Općina i inicira pripremu potrebnih natječaja; redovno informira Općinskog načelnika i tajnika o svim poslovima koji su u nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik; za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

06. Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 42. Pravilnika i neposredno vrši sljedeće poslove: inicira i sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; izrađuje analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz pojedinih oblasti gospodarstva; predlaže godišnji program rada Službe; podnosi izvješće o radu Službe; redovito informira Općinskog načelnika i tajnika o svim poslovima koji su u nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

07. Opis poslova: Rukovodi Službom primjenjujući ovlaštenja navedena u članku 42. Pravilnika, te neposredno izvršava sljedeće poslove: Inicira, priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe; odgovara za izvršavanje svih poslova na usklađivanju s nadležnim tijelima na višim razinama vlasti; planira i razrađuje mjere zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara od ratnih razaranja, prirodnih i drugih nesreća većih razmjera, u miru i ratu: sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, evakuaciju, zbrinjavanje ugroženih i nastradalih, zamračivanje, zaštitu i spašavanje od nuklearnih, kemijskih i bioloških sredstava, zaštitu i spašavanje od rušenja, zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, zaštitu i spašavanje od požara, zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava, prvu medicinsku pomoć, zaštitu i spašavanje životinja i namirnica životinjskog podrijetla, asanaciju terena, zaštitu okoliša, zaštitu bilja i biljnih proizvoda; pruža stručnu pomoć nositeljima civilne zaštite; sudjeluje u koordinaciji, usmjeravanju i vođenju akcija zaštite spašavanja ovisno o mjestu nesreće i stupnju ugroženosti ljudi i materijalnih dobara; obavlja poslove u oblasti obrane u skladu sa zakonom i drugim propisima koje mu povjeri Općinski načelnik i Općinsko vijeće; koordinira radom stručne skupine određene od Općinskog načelnika za donošenje planova obrane Općine i općinskih tijela, službi i drugih tijela Općine; surađuje s upravom i odjelom za obranu Federalnog Ministarstva obrane i koordinira radom voditelja planova obrane drugih pravnih osoba od neposrednog značaja za rad i obranu općine; obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost da Općinski načelnik, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

08. Opis poslova: Rukovodi Službom primjenjujući ovlasti navedene u članku 42. Pravilnika i neposredno obavlja sljedeće poslove: Inicira pripremu i izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe; predlaže godišnji program rada Službe; donosi mjesečne a po potrebi i tjedne planove rada s rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o radu, te izvješće o izvršenju mjesečnih planova rada s podacima o pojedinačnom angažiranju izvršitelja; sudjeluje u izradi investicijskih programa, kao i u pripremi zahtjeva za osiguranje financijskih sredstava za realiziranje istih; vodi financijsku dokumentaciju po pojedinim investicijskim programima; brine o kvalitetnom planiranju i pravodobnom izvršenju financijskih potraživanja i obveza iz djelokruga Službe u suradnji sa Službom za financije i proračun; odgovoran je za poštivanje zakonskih procedura u javnim nabavama prilikom realiziranja investicija u kojima je nositelj investicije Općina kao i kada samo sufinancira određene projekte; obavlja i druge poslove koje mu naloži Općinski načelnik, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Tomislavgrad., i to:

Za poz 01. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski fakultet, pravni fakultet, rudarski fakultet, PMF, elektrotehnički fakultet, strojarski fakultet, šumarski fakultet, tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet, agronomski fakultet, pedagoški fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski fakultet, prometni fakultet, geodetski fakultet
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu.

Za poz 02. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski fakultet
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu.

Za poz 03. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; arhitektonski fakultet, građevinski fakultet, pravni fakultet
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu.

Za poz 04. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni ili geodetski fakultet
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu.

Za poz 05. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; filozofski fakultet, pravni fakultet, pedagoški fakultet
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu.

Za poz 06. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski fakultet, pravni fakultet, rudarski fakultet, PMF, elektrotehnički fakultet, strojarski fakultet, šumarski fakultet, agronomski fakultet, tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet, pedagoški fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski fakultet, prometni fakultet, geodetski fakultet
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu.

Za poz 07. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni fakultet, ekonomski fakultet, rudarski fakultet, PMF, elektrotehnički fakultet, strojarski fakultet, šumarski fakultet, tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet, pedagoški fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski fakultet, prometni fakultet, geodetski fakultet, veterinarski fakultet
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu.

Za poz 08. VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski fakultet
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računalu.


Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Tomislavgrad »
Broj: 289/17
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.