Prijem državnog službenika u Općini Bosanski Petrovac
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 05.02.2018. godine

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.14/17, 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Općine Bosanski Petrovac, objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanski Petrovac

 


-Stručni saradnik za planiranje i praćenje izvršenja budžeta -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Priprema budžetski kalendar; priprema dokument okvirnog budžeta; provodi svu proceduru propisanu za donošenje budžeta; priprema nacrt, prijedlog i rebalans budžeta; prati izvršenje usvojenog budžeta i o tome dostavlja mjesečni izvještaj općinskom načelniku; prati stanje obaveza i potraživanja općine i predlaže mjere; prati stanje namjenski neutrošenih sredstava općine; radi periodične i godišnje konsolidovane obračune i finansijske izvještaje za Ministarstvo finansija USK; priprema periodične i godišnje izvještaje izvršenja budžeta za potrebe općinskog vijeća; odgovara za primjenu propisa, za blagovremenost, tačnost i ispravnost poslova koje obavlja; priprema i učestvuje u izradi svih informacija i izvještaja iz nadležnosti službe; učestvuje u izradi svih akata iz nadležnosti službe; prikuplja i vrši obradu zahtjeva budžetskih korisnika i općinskih službi; odgovoran je za zakonito i ažurno obavljanje poslova na sedničnoj i mjesečnoj osnovi; podnosi pismene mjesečne, a po zahtjevu i sednične izvještaje o svom radu šefu službe; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga rada Službe, a prema zahtjevu i uputama šefa službe i općinskog načelnika; za svoj rad neposredno je odgovoran šefu službe.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanski Petrovac br.01-34-662-6/16 od 09.05.2016.god. i izmjena i dopuna istoga Pravilnika br.01-34-662-7/16 od 20.06.2016.god., i to:
-VSS, VII stepen, ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ECTS, 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
-položen stručni ispit ili ispit općeg znanja,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme(original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
a)diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
b)dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa;
c)dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa,

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu br.03-017-1606/17 od 17.11.2017.god.

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6, 77 000 Bihać
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanski Petrovac: 1/18".

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.