Prijem državnih službenika u Općini Novo Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 01.02.2018. godine

Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Općine Novo Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novo Sarajevo
06 / 997

 

01. Stručni saradnik za ekonomska pitanja u oblasti javnih nabavki u Službi za oblast privrede i finansija - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za lokalni razvoj, pripremu, izradu i praćenje implementacije projektnih prijedloga u Kabinetu općinskog načelnika - Odsjek za upravljanje lokalnim razvojem - 2 (dva) izvršioca
03. Viši stručni saradnik za pravne poslove iz oblasti male privrede i poslovnih prostora u Službi za oblast privrede i finansija - Odsjek za malu privredu i poslovne prostore - 1 (jedan) izvršilac
04. Viši stručni saradnik za vođenje prvostepenog upravnog postupka za boračka pitanja u Službi za oblast boračko-invalidske zaštite - Odsjek za upravno-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
05. Stručni savjetnik za poslove u oblasti urbanizma u Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma - Odsjek za prostorno uređenje i urbanizam - 1 (jedan) izvršilac
06. Stručni savjetnik - matičar u Službi za poslove opće uprave i mjesne zajednice - Odsjek za opću upravu i personalne poslove - 1 (jedan) izvršilac
07. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretina - Odsjek za imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
08. Stručni savjetnik za vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti zaštite porodica sa djecom u Službi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica - Odsjek za zaštitu porodica sa djecom i zaštitu civilnih žrtava rata - 1 (jedan) izvršilac
09. Stručni savjetnik za operativno-planske poslove i organizaciju mjera zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite - 1 (jedan) izvršilac
10. Stručni savjetnik za strateško planiranje u Kabinetu Općinskog načelnika - Odsjek za upravljanje lokalnim razvojem - 1 (jedan) izvršilac
11. Šef odsjeka za računovodstvo u Službi za oblast privrede i finansija - Odsjek za računovodstvo - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: priprema Plan javnih nabavki, prati realizaciju plana javnih nabavki u pogledu planiranih sredstava, vrste postupka i zadatih rokova; podnosi izvještaje o dodjeli ugovora Agenciji za javne nabavke, putem Wisppa programa, kao imenovani glavni operater, za sve ugovore koje je Općina zaključila sa odabranim dobavljačem; kontroliše sve zahtjeve za pokretanje postupka javne nabavke, u pogledu odobrenih sredstava po Planu javnih nabavki, izrađuje tenderske dokumentacije iz nadležnosti Službe; izrađuje i objavljuje Obavještenja o javnoj nabavci u „Službenom glasniku BiH" i na Web stranici Općine putem GO PROCURE programa, za sve javne nabavke iz nadležnosti Općine; izrađuje i objavljuje Obavještenja o dodjeli ugovora i poništenju postupka u „Službenom glasniku BiH" i na Web stranici Općine, zaključene između Općine i odabranog dobavljača; podnosi izvještaje o pokrenutim i nepokrenutim javnim nabavkama po Planu javnih nabavki, zaključenim ugovorima, direktnim sporazumima, Okvirnim sporazumima, kao i o evidenciji dobavljača; izrađuje narudžbenice za objave u „Službenom glasniku BiH"; kompletira sve predmete javne nabavke iz nadležnosti Općine i iste arhivira; stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja ISP 9001:2000; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje odredi šef Odsjeka

02.Opis poslova: radi na pripremi i provedbi općinskih razvojnih projekata; prati objavljene natječaje i prikuplja potrebnu dokumentaciju; priprema dokumentaciju za kandidiranje projekta na objavljene natječaje; sudjeluje u realizaciji projekata koje financira Općina, više razine vlasti, međunarodne organizacije ili bilo koji drugi donator; prati realizaciju općinskih razvojnih planova i planova implementacije; sudjeluje u izradi programa razvoja i integrirane strategije razvoja općine; ostvaruje kontakte sa udruženjima i drugim organizacijama u cilju praćenja problematike društvenog razvoja; obrađuje i analizira podatke neophodne za praćenje stanja u oblasti društvenog razvoja; ostvaruje kontakte sa udruženjima i drugim organizacijama u cilju praćenja problematike u području zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa; obrađuje i analizira podatke neophodne za praćenje stanja u području zaštite okoliša i očuvanja prirodnih resursa; kontaktira i surađuje sa međunarodnim institucijama i organizacijama; prati programe međudržavne suradnje, programe međunarodnih fondova, a sve u cilju privlačenja sredstava za općinske razvojne projekte; prikuplja sekundarne i primarne podatake bitne za lokalni ekonomski razvoj, koji uključuju informacije o poslovnom okruženju, investitorima, projektima, tvrdoj i mekoj poslovnoj infrastrukturi, sa ciljem pružanja pravovremenih i pouzdanih informacijama svim zainteresiranim stranama; vrši statističku obradu podataka i statistička istraživanja; promovira dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između općinskih službi i vanjskih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, itd.); obavlja stručne poslove vezane za promociju općine Novo Sarajevo kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i inozemnih investicija; prezentira i promovira projekte i općinu potencijalnim investitorima i drugim zainteresiranim stranama; uspostavlja i održava redovnu saradnju sa potencijalnim financijerima razvojnih projekata (banke, fondovi, institucijonalni investitori, itd.) sa ciljem identificiranja i razvoja optimalnog modela financiranja projekata; priprema i prezentira početne analize i analizu podataka o investitorima te priprema prijedloge sa kojim investitorima treba nastaviti suradnju; priprema i podnosi prijave po raspisanim javnim natječajima viših razina vlasti; priprema projekte i projektne prijedloga za potrebe podnošenja zahtjeva za eksternim financiranjem; učestvuje u izradi socio-ekonomske analize stanja kroz izrade analize stanja ekonomije općine Novo Sarajevo; koordinira procese izrade plana lokalnog ekonomskog razvoja općine kao sastavnog dijela integrirane strategije razvoja općine; sudjeluje u izradi, ažuriranju i prezentaciji integrirane strategije razvoja općine; učestvuje u poslovima implementacije strategije razvoja na dnevnoj osnovi, sukladno zadacima postavljenim od pomoćnika načelnika; učestvuje u izradi planova implementacije (1+2) i odgovarajućeg financijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koji proizilaze iz akcionih planova i plana lokalnog ekonomskog razvoja kao sastavnog dijela integrirane strategije lokalnog razvoja općine; učestvuje u procesima usaglašavanja izrade budžeta i planova implementacije; učestvuje u procesu izrade godišnjih planova općinskih službi i osigurava uključivanja prioriteta, programa i projekata iz plana lokalnog ekonomskog razvoja integrirane strategije razvoja općine; prati implementaciju plana lokalnog ekonomskog razvoja i vrši analizu ostvarenja i učinka implementacije plana lokalnog ekonomskog razvoja te podnosi izvještaj šefu Odsjeka; vodi ukupne evidencije ključnih indikatora lokalnog ekonomskog razvoja, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora vezanih za lokalni ekonomski razvoj, a u skladu sa integriranom strategijom razvoja općine i zahtjevima šefa Odsjeka; priprema i podnosi godišnji izvještaj o napretku implementacije plana lokalnog ekonomskog razvoja u sklopu integrirane strategije razvoja općine; pokreće procese revidiranja ili izrade plana lokalnog ekonomskog razvoja na temelju gore navedenih izvještaja; analizira učinak i doprinos općinskih službi implementaciji plana lokalnog ekonomskog integrirane strategije razvoja općine; predlaže mjere za unapređenje poslovnog okruženja, mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora; redovito usmeno ili pismeno upoznaje šefa Odsjeka o stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; priprema i podnosi prijave po raspisanim javnim natječajima viših razina vlasti; iniciranje i izrada projektnih prijedloga, projekata i aktivnosti koji će se provoditi u Centru za razvoj karijere, Memorijalnom centru i centrima za zdravo starenje, kao i nadzor i izvještavanje o realizaciji; redovito prati dostupne ekstrene izvore financiranja za realizaciju projekata iz razvojne strategije (viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije, finansijske institucije i sl.; priprema mjesečna izvješća o raspoloživosti, dostupnosti i uvjetima dobivanja eksternih financijskih sredstava za financiranje projekata; priprema, kandidira i prati realizaciju projekata za finansiranje kod međunarodnih i finansijskih organizacija i fondova i drugih zainteresovanih domaćih i stranih investitora, u saradnji sa drugim službama; pruža potporu svim službama u pripremi projekata i projektnih prijedloga; surađuje sa drugim općinama na identificiranju i pripremi projekata međuopćinske suradnje; surađuje sa nevladinim organizacijama, udrugama, razvojnim agencijama, organizacijama i institucijama viših razina vlasti, donatorskim i investicijskim organizacijama na pripremi projekata, projektne dokumentacije i projektnih prijedloga; vodi bazu podataka o implementiranim projektima, projektima u procesu implementacije i projektima u pripremi; učestvuje u pripremi promotivnih materijala i promociji strategije te promociji novih investicionih ulaganja i investicionih potencijala općine; podnosi pismeno polugodišnje izvješće šefu Odsjeka o svom radu; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka.

03.Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak i rješava upravne stvari iz djelokruga rada Odsjeka i u tom pogledu: izrađuje rješenja o registraciji samostalne trgovinske radnje, samostalne ugostiteljske radnje, rješenja samostalnih autoprevoznika, samostalnih auto škola, samostalnih obrtnika, samostalnih poljoprivrednika, rješenja o prestanku i drugim statusnim promjenama registrovanih samostalnih djelatnika, kao i u pogledu dodjele i povrata poslovnih prostora i izrađuje prijedloge rješenja u tim pitanjima; priprema ugovore o zakupu poslovnih prostorija; prikuplja dokumentaciju neophodnu za utvrđivanje vlasništva poslovnih prostora kojima gazduje Općina; vrši prijem stranaka i daje stručna objašnjenja o pitanjima iz svog djelokruga; priprema dokumentaciju potrebnu za vođenje sudskih postupaka radi pokretanja sudskih postupaka u odnosu na korištenje poslovnih prostora; vrši deložiranje bespravnih korisnika iz poslovnih prostora po okončanju postupka; učestvuje u izradi odluka, zaključaka i drugih akata u pitanju iz svog radnog mjesta koja donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik; prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i propisa Općinskog načelnika i drugih podzakonskih akata koji se odnose na pitanja ovog radnog mjesta; vrši i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto koje odredi šef Odsjeka.

04. Opis poslova: pruža pravnu pomoć službenicima iz oblasti socijalne zaštite i korisnicima BIZ; rješavanje jednostavnih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku i izrađuje prijedloge rješenja i zaključaka u pitanjima boračko-invalidske zaštite, lične invalidnine, porodične invalidnine, zdravstvene zaštite, troškova dženaze-sahrane, novčana mjesečna naknada nosiocima najviših ratnih priznanja «Zlatni ljiljan», ratnim vojnim invalidima kojima je priznato pravo na tuđu njegu i pomoć drugog lica i nosiocima «Partizanske spomenice 1941» ,osnovnog obezbjeđenja, oslobađanje plaćanja rente u postupku legaliazacije i nove gradnje; prati i proučava zakone i druge propise iz svoje nadležnosti; vodi usmene rasprave radi utvrđivanja činjeničnog stanja bitnog za rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku; sastavlja zapisnik o izjavama stranaka i drugim bitnim činjenicama; poziva i saslušava stranke i svjedoke o pojedinim upravnim postupcima; obavlja sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka.

05.Opis poslova: vrši uviđaj na licu mjesta i utvrđuje da li je tražena izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uslovima/odstojanje od susjeda položaj u odnosu na saobraćajnicu i dr./ utvrđenim za taj prostor; daje stručni nalaz, upute i mišljenja po predmetima iz oblasti prostornog uređenja, koji se rješavaju u prvostepenom upravnom postupku; utvrđuje urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata /stambenih, poslovnih, proizvodnih, komunalne infrastrukture, unutrašnjih gasnih instalacija i sl/; pribavlja stručna mišljenja nadležnih kantonalnih i federalnih organa i institucija potrebnih za utvrđivanje mogućnosti izgradnje i određivanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata; vrši pregled projektne dokumentacije u predmetima rješavanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje i njenu usklađenost sa zakonskim normama i izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, te u skladu sa posebnim ovlaštenjem općinskog načelnika ovjerava projektnu dokumentaciju; pregleda dokumentaciju priloženu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta i daje mišljenje o potrebi dopune te dokumentacije; obračunava troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i rente i naknade za izgradnju javnih skloništa; pregleda priložene saglasnosti nadležnih JKP u predmetima izdavanja odobrenja za građenje i daje mišljenja o potrebi dopune podneska; predlaže sastav stručne komisije za tehnički prijem građevina; utvrđuje visinu troškova tehničkog pregleda građevine, kao i naknade koja pripada članovima imenovane komisije; vodi statističke podatke o stepenu i obimu gradnje na području Općine; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima o pitanjima iz nadležnosti Odsjeka; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka.

06. Opis poslova: obavlja sve poslove matičara koji su Porodičnim zakonom Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05 i 41/05) stavljeni u nadležnost matičara; vodi matičnu knjigu vjenčanih; vrši poslove za sklapanje braka; sačinjava izvještaje o sklapanju braka i razvoda braka; vrši izdavanje izvoda iz matične knjige vjenčanih; vrši izdavanje ovlaštenja za zaključenje braka u inostranstvu; vrši i druge poslove ovog radnog mjesta koje mu odredi šef Odsjeka

07. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak iz imovinsko-pravnih odnosa; vodi postupak preuzimanja i dodjela zemljišta u svrhu planirane izgradnje; vodi postupak utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja; vodi postupak dodjele zemljišta u svrhu legalizacije bespravno sagrađenih objekata; vodi postupak utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta; vodi postupak uređenja međa na dodjeljenom građevinskom zemljištu; vodi postupak gubitka prava korišćenja zemljišta radi građenja;vodi postupak utvrđivanja prometa nedovršenog objekta; vodi postupak utvrđivanja prava ranijih vlasnika na promet nacionalizovanog zemljišta /pravo preće kupovine/; vodi postupak utvrđivanja stvarnih službenosti, privremeno zauzimanje; građevinskog zemljišta i pripremne radnje za sprovođenje eksproprijacije građevine; vodi postupke eksproprijacije nekretnina; vodi usmene rasprave oko utvrđivanja činjeničnog stanja i sačinjava sve zapisnike iz upravnog postupka; obavlja uviđaj na licu mjesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja; vodi usmene rasprave za određivanje naknade za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima; vodi usmene rasprave za određivanje naknade za dodjeljeno zemljište krajnjim korisnicima; vodi usmene rasprave za određivanje naknade vlasnicima za eksproprisane nekretnine; poziva i saslušava stranke, vještake /geodetske, građevinske, poljoprivredne i dr.struke/ i ostale učesnike u postupku; izrađuje prijedloge svih rješenja kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; sačinjava odgovor na tužbe kad se pokrene upravni spor; vodi i sve druge postupke oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u skladu sa zakonom i drugim podzakonskim aktima; vrši i druge poslove ovog radnog mjesta, koje mu odredi šef Odsjeka.

08.Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvom stepenu iz oblasti: dječijeg doplatka; novčanih naknada porodiljama iz radnog odnosa; novčanih naknada porodiljama sa evidencije Zavoda za zapošljavanje; subvencija troškova boravka djece u predškolskim ustanovama; jednokratnih pomoći za opremu novorođenčadi; pomoći u prehrani djeteta; izrađuje periodične i godišnji izvještaj o upravnom rješavanju; poduzima sve radnje koje su neophodne za vođenje upravnog postupka /saslušanje stranaka/; vrši svakodnevne konsultacije sa šefom Odsjeka u vezi sa rješavanjem posla na ovom radnom mjestu; priprema prijedlog i donosi rješenja u prvom stepenu po službenoj dužnosti u postupku revizije izdatih rješenja; obavlja i druge poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta, koje odredi šef Odsjeka.

09.Opis poslova: obavlja operativno planske poslove u planiranju i razradi mjera zaštite i spašavanja; u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i podzakonskih propisa koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i to: 1. sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, 2. evakuacija, 3. zbrinjavanje ugroženih i stradalih, 4. zamračivanje, 5. zaštita i spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških sredstava, 6. zaštita i spašavanje od rušenja, 7. zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom, 8. zaštita i spašavanje od požara, 9. zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava, 10. prva medicinska pomoć, 11. zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, 12. asanacija terena, 13. zaštita okoliša, 14. zaštita i spašavanje u rudnicima, 15. zaštita bilja i biljnih proizvoda; koordinira rad i pruža stručnu pomoć službama zaštite i spašavanja na području Općine i drugim pravnim subjektima i MZ u skladu sa Zakonom; usklađuje planska dokumenta koja se odnose na Plan zaštite i spašavanja Općine; pruža stručnu pomoć službama zaštite i spašavanja na sprovođenju njihovih zadataka koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja; izrađuje informacije o stanju i problemima u provođenju mjera i zaštite i spašavanja u službama zaštite i spašavanja na području Općine; izrađuje plan materijalno tehničke pomoći za službe zaštite i spašavanja koje se finansiraju iz namjenskih izvora i budžeta Općine i o tome izvještava rukovodioca Službe, Štab CZ i Općinsko vijeće; priprema zahtjeve i nadzire rokove za pokretanje nabavke roba i usluga iz nadležnosti Službe; prati realizaciju provedenih nabavki roba i usluga iz nadležnosti Službe; predlaže mjere na unapređenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Općine; učestvuje, usmjerava i predlaže akcije zaštite i spašavanja, ovisno od stepena ugroženosti svih mjesta na područjima koja budu ugrožena od prirodnih i drugih nesreća na zaštiti ljudi i materijalnih dobara; ostvaruje saradnju i učestvuje u akcijama zaštite i spašavanja sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u pitanjima iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove ovog radnog mjesta koje odredi rukovodilac Službe

10. Opis poslova: vrši statistička istraživanja i statističku obradu podataka po programu statističkih istraživanja od interesa za općinu i lokalni razvoj općine; prikuplja sekundarne i primarne podatake bitne za lokalni razvoj od drugih službi, eksternih izvora i istraživanjem, kreira centralnu bazu podataka o najznačajnijim pokazateljima ekonomskog, socijalnog, obrazovnog, kulturnog i demografskog razvoja općine, sektorskih podbaza, kao i bazu podataka o razvojnim projektima i indikatorima definiranim u strategiji razvoja te se brine o njenom redovnom ažuriranju; prati unos podataka, obradu materijala na računaru, vođenje i ažuriranje centralne baze podataka, izrađuje informacije, analize, izvještaje i stručne analitičke materijale te druge dokumente o podacima iz centralne baze podataka; koordinira i pruža metodološke smjernice, kao i potporu drugim službama i odsjecima u procesu prikupljanja sekundarnih i primarnih podataka bitnih za lokalni razvoj općine; prikuplja i obrađuje druge statističke podatke značajne za izradu informacija; prikuplja, obrađuje i analizira podatke o stupnju realizacije razvojnih projekata i integrirane strategije razvoja u cjelini, u saradnji sa predstavnicima drugih službi, institucijama, privrednim i drugim subjektima; pruža potrebne podatke i podršku službama i subjektima u pogledu realizacije, praćenja i analize rezultata pojedinačnih projekata; sarađuje sa općinskim službama, tijelima za planiranje i drugim relevantnim tijelima, i obrađuje podatke za monitoring i evaluaciju realizacije strategije razvoja općine, izrađuje analize i informira šefa Odsjeka o stepenu realizacije strategije; prati implementaciju i izrađuje analize o implementaciji sektorskih razvojnih planova iz integrirane strategije razvoja općine; prati učinak realiziranih aktivnosti i na temelju uspostavljenih indikatora priprema analize stvarnih efekata te ocjenu učinka realizacije strategije razvoja općine kao cjeline; vodi evidencije ključnih indikatora razvoja, sektorsko-strateških indikatora, kao i programskih/projektnih i drugih indikatora, u skladu sa strategijom razvoja općine i zahtjevima Općinskog vijeća i načelnika Općine; koordinira proces izvještavanja u odnosu na postavljeni plan implementacije putem prikupljanja izvješća relevantnih službi i sačinjavanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o realizaciji plana implementacije; priprema i podnosi godišnje izvještaje o napretku implementacije strategije razvoja općine; podnosi polugodišnje izvješće o svom radu; vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, koje odredi šef Odsjeka

11. Opis poslova: rukovodi Odsjekom sa ovlaštenjem utvrđenim u članu 60. ovog Pravilnika i neposredno vrši slijedeće poslove: kontroliše obračun PDV-a i blagovremeno priprema nalog za plaćanje i dostavu PDV prijave; izrađuje izvještaje za Kanton i druge vanjske korisnike; prati ažurnost priliva prihoda i rashoda; stara se i odgovoran je za poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2000; obavlja poslove u sistemu trezora za obradu izvještaja na osnovu podataka iz glavne knjige; priprema podatake potrebne za izradu Budžeta Općine, programa rada općinskih organa za upravu i stručnih službi, izvještaja o radu Odsjeka, informacije, analize i druge materijale po pitanjima iz nadležnosti Odsjeka; vrši zaključna knjiženja po godišnjem obračunu budžeta Općine; učestvuje u popuni obrazaca, periodičnih izvještaja i godišnjeg obračuna budžeta i svojim potpisom ovjerava tačnost popunjenih obrazaca; priprema i pruža stručnu pomoć komisijama za popis i godišnje inventarisanje općinske imovine, obaveza i potraživanja; vrši korespondenciju i ostvaruje saradnju sa poslovnim bankama i kantonalnim i federalnim ministarstvima, dobavljačima i poslovnim partnerima u odnosu na rješavanje pitanja iz nadležnosti Odsjeka; daje prijedlog ocjena rada državnih službenika i namještenika u Odsjeku; vrši i sve druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, kao i poslove koje odredi rukovodilac Službe.


Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, fakultet ekonomske struke
- jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, fakultet ekonomske ili pravne struke ili fakultet tehničkog smjera
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- znanje engleskog jezika

Za poziciju 03:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet pravne struke
- najmanje dvije (2) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet pravne struke
- najmanje dvije (2) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet arhitektonske struke
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 06:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet pravne struke, fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- položen poseban stručni ispit za matičara
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 07:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet pravne struke
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 08:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet pravne struke
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 09:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet pravne ili ekonomske struke, fakultet političkih nauka - smjer odbrane i sigurnosti ili fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ili fakultet tehničkog smjera
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 10:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet ekonomske ili pravne struke
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru i korištenje software-a za statističku obradu podataka
-poznavanja engleskog jezika

Za poziciju 11:
-VSS - najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, fakultet ekonomske struke
- najmanje četiri (4) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS
-profesionalno zvanje certificirani računovođa
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o poznavanju rada na računaru i korištenju software-a za statističku obradu podataka (za poziciju 10)
5.dokaz o znanju/poznavanju engleskog jezika (za pozicije 02 i 10) ( u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH", broj 51/16 i 59/16)
6. dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara (za poziciju 06)
7. dokaz o profesionalnom zvanju certificiranog računovođe (za poz. 11.)
8.kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (poz. 01. i 02.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog ispita za namještenika u organima državne službe, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
9. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radih mjesta državnih službenika
u Općini Novo Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.