Prijem rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Konjicu
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 01.02.2018. godine

Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa čl. 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine HNK", broj: 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općinskog suda u Konjicu, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Općinskom sudu u Konjicu
2 / 502

 

- Rukovodilac zemljišnoknjižnog odjeljenja - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: osigurava da se poslovi unutar zemljišnoknjižnog odjeljenja obavljaju blagovremeno, zakonito i pravilno; vodi odgovarajuće upisnike i evidencije zemljišnoknjižnih predmeta i vrši raspored predmeta u rad zemljišnoknjižnim referentima; vrši kontrolu odluka i isprava koje sačinjavaju referenti kod rada sa predmetima; sačinjava izvještaj o radu odjeljenja, kao i mjesečni izvještaj o prisutnosti na radu u odjeljenju i dostavlja ga sekretaru Suda; pruža stručnu pomoć zemljišnoknjižnim referentima i ostalim zaposlenim u odjeljenju; sarađuje kod provođenja raznih projekata, posebno u vezi zemljišnoknjižnog odjeljenja; stara se o stručnoj literaturi i edukaciji referenata kroz prijave upućene tehničkom sekretaru; iskazuje potrebe materijala i opreme za rad odjeljenja, kao i prijave nedostataka u opremi nadležnoj službi; vrši poslove zemljišnoknjižnog referenta sa obimom posla od 60%; jednom sedmično prima stranke koje imaju pritužbu na rad ZK odjeljenja ili pojedinog ZK referenta; obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta, po nalogu predsjednice Suda ili sekretara Suda.
Ovlaštenja u rukovođenju zemljišnoknjižnim odjeljenjem regulisana su u okviru glave IV Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - rukovođenje u Općinskom sudu u Konjicu (rukovodi radom zemljišnoknjižnog odjeljenja; organizuje vršenje svih poslova odjeljenja; raspoređuje poslove na zaposlene u odjeljenju i daje im uputstva o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odjeljenja; redovno upoznaje predsjednicu Suda o stanju i problemima u vezi vršenja svih poslova iz nadležnosti odjeljenja; predlaže preduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odjeljenja; izvršava poslove po nalogu predsjednice Suda i odlučuje o pitanjima za koje ga posebno ovlasti predsjednica Suda. Za vršenje ovih poslova neposredno odgovara predsjednici Suda.)

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Konjicu, i to:

- VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani pravnik, završen pravni fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene VSS
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića bb, 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti () dokaza o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatraće se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita, gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri, o čemu se, prilikom saopštavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita, usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom :
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Općinskom sudu u Konjicu"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa, neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.