Prijem državnog službenika u Općini Foča - Ustikolina
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.01.2018. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde", broj 12/11 i 13/12), a na osnovu zahtjeva Općine Foča-Ustikolina, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Foča-Ustikolina

06 / 996/17

 

 

01.Pomoćnik općinskog načelnika Službe za prostorno uređenje, komunalne, geodetsko katastarske, stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja i izbjegla i raseljena lica - 1 ( jedan ) izvršilac

02.Stručni suradnik za trezor, - 1 (jedan ) izvršilac

03.Stručni suradnik za lokalni razvoj i javne nabavke, -1 ( jedan ) izvršilac


01.Opis poslova: rukovodi i koordinira radom Službe; prima, pregleda i signira poštu, daje upute i preko šefova organizacione jedinice koordinira i prati izvršenje datih poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada Službe; predlaže godišnji program i plan rada Službe, te obezbjeđuje njihovu realizaciju; priprema plan godišnjih odmora službe; prima stranke na njihov zahtjev i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti službe; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; priprema prijedlog budžeta za realizaciju planiranih aktivnosti iz nadležnosti Službe; planira i utvrđuje potrebe za materijalno tehničkim sredstvima Službe; predlaže Općinskom načelniku ocjenu rada zaposlenika organa; prisustvuje sjednicama Kolegija i sjednicama Općinskog vijeća; inicira izradu ili izmjene i dopune normativnih akata iz djelokruga rada Službe; predlaže poduzimanje propisanih radnji zbog povrede službene dužnosti; stara se o stručnom usavršavanju i osposobljavanju uposlenika u toku rada; sarađuje sa ostalim službama za upravu po pitanjima iz djelokruga Službe; utvrđuje konačne tekstove analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala koje pripremaju šefovi Odsjeka, a na bazi podataka iz djelokruga rada Službe; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice, kantonalnim i federalnim organima, institucijama i drugim pravnim subjektima po pitanjima iz djelokruga rada Službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Službe; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); vrši kontrolu zakonitosti, kontrolu provođenja tekućih procesa rada primjene pisanih procedura (interni kontrolni postupci) u oblastima iz djelokruga rada Službe, te izvještava Općinskog načelnika o eventualnim nedostatcima i odgovornosti lica, radi poduzimanja korektivnih mjera; za svoj rad i rad Službe kojom rukovodi neposredno odgovara Općinskom načelniku.

02.Opis poslova: prima i sortira finasijsku dokumentaciju za kontiranje; vrši kontrolu, prati te usaglašava realizaciju utroška tekućih izdataka i grantova po službama za upravu; vrši sve pripremne radnje u kompletiranju i likvidiranju dokumentacije za odobrena plaćanja; kompletira dnevne izvode i dostavlja ih na knjiženje; vrši izradu i analizu opretivnih planova u trezoru; vrši računsku obradu, kontira i knjiži finasijske dokumente; vrši usaglašavanje finasijskih kartica; prati stanje i utrošak sredstava; prati izvršenje finasijskih planova korisnika budžeta, te analizu kartica; vodi glavnu knjigu, vrši usklađivanje glavne s pomoćnim knjigama mjesečno, kvartalno polugodišnje i godišnje; vrši obračun plaća, naknada i drugih materijalnih prava koje nemaju karakter plaća; vrši poslove elektronskog plaćanja; vrši zaključna knjiženja i učestvuje u izradi godišnjeg obračuna budžeta; popunjava propisane obrasce svih vrsta izvještaja i obračuna (periodični i godišnji) i dostavlja iste nadležnim kantonalnim i federalnim organima i drugim institucijama; učestvuje u izradi izjave o fisklanoj odgovornosti; obavlja i druge poslove koji mu budu povjereni od strane šefa odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu odsjeka.

03.Opis poslova: priprema plan javnih nabavki Općine; priprema odluke o pokretanju postupka javnih nabavki; provodi proceduru javnih nabavki putem direktnog sporazuma; učestvuje u radu komisije za javne nabavke ili pomaže ovoj komisiji tumačenjem odredaba propisa u ovoj oblasti; priprema tendersku dokumentaciju za javnu nabavku roba, usluga i radova za potrebe organa uprave Općine Foča; vrši praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci; izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene iz oblasti razvoja i turizma; učestvuje u izradi i prati provođenje strateškog plana razvoja; učestvuje u izradi godišnjih i operativnih planova i izvještaja iz strateškog plana; ostvaruje kontakte s privrednim subjektima, komorama, udruženjima i drugim institucijama s ciljem sagledavanja stanja i poduzimanja potrebnih mjera na unapređenju stanja iz oblasti razvoja i turizma; priprema i realizira godišnji program aktivnosti za promociju općine; učestvuje u izradi izveštaja, praćenju implementacije projekata i programa na nivou općine i surađuje s nadležnim federalnim i kantonalnim ministarstvima; učestvuje u realizaciji aktivnosti s međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama, udruženjima, asocijacijama i drugim partnerima u kreiranju i implementaciji projekata iz oblati razvoja i turizma; obavlja i druge poslove koji mu budu povjereni od strane šefa odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema, geodetski, arhitektonski, građevinski fakultet ili pravni fakultet;
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni upravni ispit.

Za poziciju 02:
- VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema, ekonomski fakultet;
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni upravni ispit.

Za poziciju 03:
- VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema, pravni
fakultet, fakultet društvenog ili tehničkog smjera;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni upravni ispit.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerene kopije), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3.Kandidati, za stručnog saradnika, (poz. 02. i 03)., koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a)Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b)Dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c)Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Foča-Ustikolina"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. I 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.