Prijem državnih službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.01.2018. godine

Na osnovu člana 24., Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica


5 / 641

 

 

1. Stručni saradnik za opservaciju u Odsjeku za prijem i opservaciju Sektora za poslove odgoja - tretmana - 1(jedan) izvršilac
2. Stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za upravno-pravne i kadrovske poslove Sektora za pravne i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: učestvuje u radu stručnog tima za ispitivanje ličnosti osuđene osobe, daje mišljenja i prijedloge kod određivanja tretmana osuđenih osoba, upoznaje osuđene osobe sa pravilima kućnog reda, s pravima i obavezama u toku izdržavanja kazne zatvora, s načinom na koji može ostvariti svoja prava i s disciplinskim prekršajima i kaznama koje se za njih mogu izreći, pruža stručnu pomoć i učestvuje u radu disciplinske komisije za osuđene osobe, vrši i sve druge poslove određene zakonom, drugim propisima, aktima Zavoda i po nalogu neposrednog rukovodioca.
Visina pripadajuće neto plaće:1.594,00 KM

02. Opis poslova: rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka, u skladu sa zakonom, vrši i druge poslove određene zakonom i drugim propisima, aktima Zavoda i koje odredineposredni rukovodilac
Visina pripadajuće neto plaće: 1.472,00 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

 

Za poziciju 01:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- pravne struke, filozofski fakultet, fakultet kriminalističkih ili političkih nauka ili pedagoški fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera,
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru


Za poziciju 02:
-VSS- VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjakog sistema strudiranja- pravne struke,
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave na konkurs neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.