Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnom sudu u Bihaću
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 18.01.2018. godine

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.14/17, 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Bihaću, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Kantonalnom sudu u Bihaću

 

-Sekretar suda -1 (jedan) izvršilac

Sekretar suda je rukovodeći državni službenik koji poslove iz svoje nadležnosti vrši na način da koordinira i usmjerava rad osnovnih organizacionih jedinica suda; osigurava izvršavanje poslova po nalogu predsjednika suda; upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u sudu te predlaže poduzimanje potrebnih mjera, neposredno vrši poslove koji su mu Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji stavljeni u nadležnost. Ostvaruje saradnju sa drugim sudovima, tužilaštvima, i drugim državnim organima; odgovoran je za pravilno i i blagovremeno obavljanje administrativnih, tehničkih i finansijskih poslova u sudu. Za svoj rad odgovaran je predsjedniku suda.

Opis poslova: Prati i koordinira rad zaposlenika u sudu i organizacionih jedinica u sudu; preduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave; priprema opšte i pojedinačne akte suda; vodi sve poslove u vezi sa procedurom prijema zaposlenika u radni odnos i vodi personalnu evidenciju zaposlenih; ocjenjuje rad zaposlenika u sudu; održava sastanke sa rukovodiocima organizacionih jedinica radi planiranja poslova u sudu; osigurava pravilnu primjenu kodeksa ponašanja zaposlenika u sudu; brine o blagovremenoj izradi izvještaja suda; vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korištenju sredstava i opreme suda, uključujući i poslove javne nabavke, a sa predsjednikom suda učestvuje u izradi prijedloga budžeta; organizuje vođenje evidencije i kontrole odsustva s posla za suce i zaposlenike; po ovlaštenju predsjednika suda vrši poslove u vezi sa pritužbama stranaka na rad zaposlenika u sudu i neposredno komunicira sa strankama; vodi evidenciju sudskih tumača i vještaka; vodi administrativne poslove u disciplinskom postupku i evidenciju izrečenih disciplinskih mjera; vrši i sve druge poslove iz domena sudske uprave po nalogu predsjednika suda.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog suda u Bihaću (Prečišćeni tekst) br.001-0-Su-17-000339 od 31.03.2017.god. i Izmjena istog pravilnika br.001-0-Su-17-000907 od 16.10.2017.god., i to:
-VSS - VII stepen -pravne struke ili visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke,
-stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru,
-najmanje pet godina radnog iskustva, nakon sticanja VSS, uključujući i odgovarajuće iskustvo na organizacijskim poslovima u trajnju od najmanje tri godine.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Uredu za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto obuhvaćeno javnim konkursom.

Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa,

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Kantonalnom sudu u Bihaću: 114/17".

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.