Prijem državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.01.2018. godine

Na osnovu člana 34. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Općine Novi Grad Sarajevo, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Novi Grad Sarajevo
06 993

 

 

01. Pomoćnik općinskog načelnika za zajedničke poslove u Službi za zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac,
02. Općinski urbanističko - građevinski inspektor u Službi za inspekcijske poslove - (jedan) izvršilac,
03. Stručni saradnik za geodetske poslove u Službi za urbanizam, stambene, imovinsko - pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršilac,
04. Stručni saradnik za lokalnu samoupravu u Službi za lokalnu samoupravu - 1 (jedan) izvršilac.


01. Opis poslova: obavlja poslove rukovodnog karaktera i neposredno rukovodi radom službe, organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, raspoređuje i daje detaljne upute o radu šefovima odsjeka, državnim službenicima i namještenicima o načinu vršenja poslova, prati zakonske i druge propise iz djelokruga rada službe kojom rukovodi i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonskim rješenjima, organizuje poslove planiranja, održavanja i nesmetanog funkcionisanja i razvoja informacionog sistema Općine, organizuje poslove planiranja i održavanja tehničke opreme i sredstava (Hardware-a) neophodnih za funkcionalno obavljanje djelatnosti općinskih službi iz domena informacionog sistema Općine, organizuje dodjelu prava korištenja operativnih i softverskih sistema korisnicima, e-mail adresa i ostalih pristupa informacionom sistemu općine, organizuje poslove uspostave i monitoringa pravilnog korištenja i upotrebe informacionih sistema u cilju ispravnog i uspješnog obavljanja radnih zadataka općinskih službi i uposlenika, organizuje ažuriranje i objavu podataka koji se prezentuju preko općinske WEB stranice u saradnji i na zahtjev službi za upravu, organizuje poslove planiranja i relizacije nabavke opreme, potrošnog materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i usluga održavanja za potrebe jedinstvenog općinskog organa,organizuje vođenje evidencija i pokreće procedure o obaveznim kontrolnim pregledima, servisima opreme i sredstava koji se vrše u skladu sa zakonom i drugim podzakonskim aktima kao i garantnim uslovima i rokovima za opremu vozila i izvedene radove, organizuje poslove održavanja i popravke sitnih kvarova i oštećenja na objektima i sredstavima rada, kopiranja i umnožavanje materijala za potrebe jedinstvenog općinskog organa, održavanja voznog parka, opsluživanja telefonske centrale, fizičko obezbjeđenje centralne zgrade i objekata u vlasništvu općine, tekuće i tehničko održavanje centralne zgrade i objekata u vlasništvu općine, održavanje čistoće centralne zgrade i objekata u vlasništvu Općine, održavanja pristupne staze i površine u neposrednom općinskih objekata, usluživanja toplih napitaka, tekuće održavanje i čišćenje objekata, upravlja, organizira i koordinira sadržajima općinskog Centra za edukaciju, sport i rekreaciju, organizuje obezbjeđenje, održavanje i čišćenje prostora, opreme i sadržaja općinskog Centra za edukaciju, sport i rekreaciju, planira, koordinira i izvršava poslove u saradnji sa javnim preduzećima u vlasništvu Općine kao i drugim javnim komunalnim preduzećima i ustanovama, organizuje održavanje i opsluživanje audio-tehničke i video-tehničke opreme u vlasništvu Općine, obezbjeđuje materijalno tehnička sredstva za manifestacije u organizaciji Općine, organizuje vršenje poslova vezanih za provođenje procedura javnih nabavki iz nadležnosti i za potrebe Općine, izrađuje prijedlog okvirnog plana javnih nabavki na osnovu prijedloga službi, prati dinamiku relizacije, te po dostavljenim zahtjevima službi izrađuje prijedlog za izmjene i dopune istog, pokreće procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom te priprema prijedloge akata za provođenje postupaka javnih nabavki, pruža stručne upute službama na specificiranju zahtjeva kvaliteta i drugih zahtjeva koje moraju ispunjavati ponuđači ili roba, usluge i radovi a sve u zavisnosti od predmeta javne nabavke, organizuje izradu tenderske dokumentacije i javno oglašavanje u skladu sa zakonskim propisima a na zahtjev resornih službi, organizuje stručno-administrativne poslove za potrebe Komisija za javne nabavke roba, usluga i radova iz nadležnosti službe, organizuje pripremu i izradu nacrta ugovora, okvirnih sporazuma o nabavci radova, roba i usluga po provedenim procedurama javnih nabavki, organizuje praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama u saradnji sa resornim službama, te poduzime potrebne radnje u cilju urednog izvršenja istih, prati propise iz oblasti javnih nabavki, izrađuje prijedloge normativnih akata iz nadležnosti službe, izvršava poslove po nalogu Općinskog načelnika, ostvaruje i osigurava saradnju sa drugim službama, organima, organizacijama i drugim pravnim licima, organizuje i koordinira rad na pripremanju i izradi općinskih propisa iz nadležnosti službe, donosi programe, planove, odluke, zaključke, izvještaje, informacije i druge akte iz nadležnosti službe,redovno upoznaje Općinskog načelnika i sekretara općinskog organa državne službe o stanju i problemima u vršenju poslova iz nadležnosti službe, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera, prati rad državnih službenika i namještenika te daje prijedloge o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, odgovara za primjenu Etičkog kodeksa od strane državnih službenika i namještenika kao i čuvanje poslovnih tajni u okviru službe i jedinstvenog općinskog organa, odgovara i podstiče profesionalan odnos uposlenika prema građanima, pravnim licima i drugim poslovnim subjektima, izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta Budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe, pokreće procedure za relizaciju sredstava utvrđenih budžetom Općine za projekte iz nadležnosti službe, izrađuje akcioni plan u skladu sa planom i programom rada službe i budžetom, izrađuje prijedlog godišnjeg plana javnih nabavki službe, prati dinamiku relizacije, te po ukazanim potrebama podnosi zahtjev za izmjene i dopune istog, pokreće procedure javnih nabavki u skladu sa utvrđenom dinamikom plana javnih nabavki iz nadležnosti službe, organizuje izradu dijela tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije roba i usluga, predmjer i predračun radova, te definiše uslove kvaliteta i druge specifične uslove koje moraju ispunjavati dobavljač i/ili robe, usluge odnosno radovi koji su predmet nabavke,organizuje praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama, te poduzimanje potrebnih radnji u cilju urednog izvršenja istih, izvještava o programskim aktivnostima u skladu sa zakonom i internim aktima, daje izjašnjenje kao osnov za izjavljivanje pravnih lijekova protiv odluka drugostepenih organa u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima radi zaštite imovinsko-pravnih interesa Općine, u saradnji sa nadležnim Pravobranilaštvom, podnosi izjavu o fiskalnoj odgovornosti za zakonito provođenje procedura i namjensko trošenje budžetskih sredstava za projekte i poslove iz nadležnosti službe, obezbjeđuje održavanje i upravljanje bazom podataka o projektima, realizaciji projekata, investitorima i sl. kako bi se osigurale pravovremene i pouzdane informacije za sve zainteresirane subjekte, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti službe, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih službi, odgovoran je za održavanje i poboljšavanje kvaliteta upravljanja ISO standarda, odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti službe, a za svoj rad odgovara Općinskom načelniku.

02. Opis poslova: vrši neposredno Zakonom utvrđene poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja, vodi upravni postupak i donosi rješenje kojima se naređuje otklanjanje nepravilnosti, obustavlja gradnju i naređuje uklanjanje građevine, prati zakone i propise iz oblasti urbanizma i građenja i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, vrši kontrolu izdatih rješenja za urbanističke saglasnosti, građevinske i upotrebne dozvole, te da li su izdate od nadležnog organa i u skladu sa važećim Zakonom i propisima o prostornom uređenju i planom prostornog uređenja, vrši kontrolu da li se u postupku projektovanja i građenja građevnih objekata primjenjuju propisani normativi i standardi koji važe za građenje odnosno vrste građevine, u skladu sa Zakonom podnosi krivičnu prijavu i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za krivična djela i prekršaje iz oblasti urbanizma i građenja, provodi izvršna rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i drugim važečim propisima, ostvaruje saradnju sa nadležnim kantonalnim odnosno gradskim i općinskim inspektorima o pitanjima koja su od zajedničkog interesa u vršenju inspekcijskog nadzora, izvršava i druge poslove iz djelokruga rada urbanističko-građevinske inspekcije u skladu sa propisima i naloga neposrednog rukovodioca, provodi mjere i radnje u skladu sa zakonom o održavanju zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja, samostalan je i nezavisan u radu, te snosi ličnu odgovoranost za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog inspektora, odnosno Šefa odsjeka, za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Glavnom inspektoru.

03. Opis poslova: izrađuje tipske analize, izvještaje i informacije, kao i druge stručne i analitičke materijale iz oblasti katastra i geodetskih poslova, vrši projektovanje i mjerenje geodetske mreže, vrši kontrolu prijema elaborata geodetske mreže od drugih pravnih lica ovlaštenih za obavljanje te djelatnosti, izrađuje i dopunjuje skice poligona mreže, formira banku podataka poligonskih mreža na računaru, učestvuje u izradi katastra nekretnina, vrši složene poslove iz oblasti osnovnih radova, projektovanje geodetske mreže, rješava tehnički složene poslove i vodi terensku grupu kod složenih slučajeva, obavlja poslove provođenja promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka sa provođenjem promjena na katastarskim planovima i operatu, redovito prati zakone i propise iz oblasti djelovanja svog referata i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, izrađuje prijedloge, metodologije i standarde za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka katastarskog operata i geodetske mreže te njihovo publiciranje, pruža stručnu pomoć građanima iz oblasti geodetskih poslova i katastra nekretnina, u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava građana, odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, izvještaj o svom radu podnosi Šefu odsjeka, obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka, za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.

04.Opis poslova: prati i istražuje promjene i pojave u mjesnim zajednicama i izrađuje potrebna akta za praćenje tih pojava i promjena, redovito prati zakone i propise iz oblasti lokalne samouprave i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni,prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i obrađuje podatke i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale u pogledu korištenja zemljišta, objekata, strukture stanovništva po kategorijama i drugih značajnih podataka za mjesno područje, vodi evidenciju primljenih i plaćenih računa za režijske troškove prostora koje koristi, vrši izdavanje odgovarajućih uvjerenja i potvrda iz službene evidencije, vrši prenesene poslove iz nadležnosti službi za upravu, a što će se definisati posebnom odlukom Općinskog vijeća, prati i primjenjuje zakonske i druge propise iz oblasti lokalne samouprave, učestvuje u provođenju utvrđene politike iz oblasti lokalne samouprave u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Općinskog vijeća i zaključcima Općinskog načelnika, vrši redovne obilaske područja mjesne zajednice radi evidentiranja određenih nedostataka na objektima komunalne infrastrukture i pokreće potrebne procedure na rješavanju istih putem nadležnih službi,vrši stručne, administrativne i druge poslove obezbjeđenja neposrednog učešća građana u odlučivanju o lokalnim poslovima iz djelokruga organa mjesnih zajednica, vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe građana, savjeta mjesnih zajednica, komisija i drugih stručnih tijela mjesnih zajednica, prati stanje infrastrukturnih objekata, te predlaže poduzimanje mjera za unapređenje istih, vodi evidenciju zemljišta i objekata na području mjesnih zajednica u vlasništvu Općine, obavještava Pomoćnika općinskog načelnika o nelegalnoj gradnji i bespravnom zauzimanju javne površine na području mjesne zajednice, vodi evidenciju o strukturi stanovništva (penzioneri, školski uzrast, zaposlenost, šehidske porodice, boračka populacija i sl.), priprema i prati realizaciju projekata za koje je zadužen, učestvuje u izradi akcionog plana službe u skladu sa planom i programom rada i usvojenim budžetom Općine, prati realizaciju programa redovnog investicionog ljetnog i zimskog održavanja cesta i ostale infrastrukture, odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, izvještaj o svom radu podnosi Pomoćniku općinskog načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, za svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog načelnika.

Uslovi za obavljanje poslova: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VSS/VII stepen, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja - ekonomski ili pravni fakultet
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS/VII stepen, prvi (240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja - građevinski ili arhitektonski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
- VSS/VII stepen, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja - geodetski fakultet ili građevinski fakultet - odsjek za geodeziju
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru
- vozački ispit "B" kategorije

Za poziciju 04:
- VSS/VII stepen, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja - fakultet pravne struke, fakultet ekonomske struke, fakultet političkih nauka, fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, građevinski, filozofski ili pedagoški fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
01. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
02. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS,
03. dokaz o poznavanju rada na računaru,
04. dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije (samo za poziciju 03)
05. kandidati za pozicije stručnih saradnika ( poz. 03. I 04.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
06. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
Ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Novi Grad Sarajevo"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.