Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Teočak
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.01.2018. godine

Na osnovu člana 37. i člana 87. stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Teočak, objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Općini Teočak

4 / 479

 

 

- Pomoćnik Općinskog načelnika za opću upravu, boračka pitanja i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova: organizuje rad općinske službe, obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, ekonomičnost i blagovremeno izdavanje poslova i zadataka; daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiocima; inicira i izrađuje nacrte općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga općinske službe; prati i primjenjuje donošenje novih, odnosno izmjene i dopune važećih zakonskih propisa; odgovara za izvršavanje svih poslova iz nadležnosti općinske službe kojom rukovodi; obezbjeđuje saradnju općinskih službi sa drugim organima, organizacijama i zajednicama; vrši nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica; prati propise iz nadležnosti BiH, F BiH, TK i općine i inicira mjere za njihovu primjenu; osigurava da općinska služba provodi politiku koju utvrdi Općinski načelnik; rukovodilac je odbrambenih priprema; redovno informiše Općinskog načelnika o stanju u oblasti za koju je zadužen; obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa Zakonom naloži Općinski načelnik.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:


- VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne,
ekonomske ili tehničke struke,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon stečene visoke stručne spreme,
- certifikat ECDL o poznavanju rada na računaru za prva 4 (četiri) osnovna modula.

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisani sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski I Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75000 Tuzla
sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Teočak "

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa, neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.