Prijem državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade Srednjobosanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.01.2018. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade Srednjobosanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu za
zakonodavstvo Vlade Srednjobosanskog kantona


5 / 638

 

 

- Pomoćnik sekretara za oblast pravosuđa i uprave - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: neposredno rukovodi područjem rada iz oblasti pravosuđa i uprave, daje mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti pravosuđa i uprave koje razmatra Vlada i predlaže Skupštini kantona sa stajališta njihove usklađenosti sa Ustavom , zakonima i drugim propisima i pravnim sistemom, obavlja određene stručne poslove koji se odnose na pripremu nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata koje Vlada predlaže Skupštini kantona iz oblasti pravosuđa i uprave, pruža stručnu pomoć u vezi metodološkog jedinstva pri izradi zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti pravosuđa i uprave i druge poslove iz djelokruga ovog radnog mjesta po nalogu sekretara Ureda.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

• VII stepen stručne spreme pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sistema obrazovanja sa 300 ECTS bodova pravnog smjera sa kontinuitetom u struci i smjeru u oba ciklusa
• najmanje 5 godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke spreme

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br.2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Vlade Srednjobosanskog kantona"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 1. i 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.