Prijem državnih službenika u Gradskoj upravi Grada Mostara
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 11.01.2018. godine

Na temelju članka 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi sa člankom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK", br. 1/12 i 1/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Gradske uprave Grada Mostara, objavljuje

 


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskoj upravi Grada Mostara

2 / 499

 

01. Stručni suradnik za nekretnine - Odjel za financije i nekretnine - 1 (jedan) izvršitelj
02. Stručni savjetnik Službe - Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji - Odjel za društvene djelatnosti - 1 (jedan) izvršitelj
03. Stručni suradnik za izbjegle i raseljene osobe - Odjel za društvene djelatnosti - 1 (jedan) izvršitelj
04. Stručni savjetnik za građevinske propise - oblast pravne struke - Odjel za urbanizam i građenje - 2 (dva) izvršitelja
05. Stručni suradnik za pitanja prometne signalizacije - Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršitelj
06. Sanitarni inspektor - Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršitelj

 

01.Opis poslova: rješava po zahtjevima za preče pravo kupnje, za uređenje međa, priprema saglasnosti za promet nedovršenih objekata, prati propise i stanje u oblasti za koju je zadužen, podnosi izvještaje i predlaže mjere za poboljšanje stanja, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

02. Opis poslova: donosi upravne akte i druge akte koji su ishod provedenog postupka u oblasti zaštite prava pripadnika ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca, demobiliziranih branilaca, mirnodopskih vojnih invalida, osoba zaslužnih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, dragovoljaca, veterana i učesnika rata na području Grada Mostara, koji su federalnim Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i kantgonalnim propisima preneseni Gradu Mostaru; sa šefom službe koordinira upravljanje i organizira rad službe; odgovoran je za izvršavanje poslova službe u dijelu koji se odnosi na korisnike jedne od komponenti obuhvaćenih Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica; odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala službe; obavlja najsložnije zadatke iz djelokruga poslova službe; ovjerava akte službe u skladu s prenesenim ovlastima; daje upustva za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad; izvještava o stanju izvršavanja poslova iz nadležnosti službe u dijelu koji se odnosi na korisnike iz komponente za koju je odgovoran.


03. Opis poslova: vodi evidencije raseljenih lica, povratnika i izbjeglica, te lica iz trećih zemalja kojima je od nadležnog državnog ministarstva utvrđen status privremenog prihvata u Bosni i Hercegovini, a koji se nalaze na području Grada Mostara, obavlja poslove iz nadležnosti Grada za ova lica, izdaje uvjerenja iz tih evidencija, vodi jednostavni upravni postupak kojim se odlučuje o njihovom statusu, sudjeluje u rješavanju problema povratnika, izbjeglih i raseljenih lica, prati povratak, sarađuje sa drugim općinama, donatorima, humanitarnim i drugim NVO, sarađuje sa nadležnim kantonalnim, federalnim i državnim organima, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

04. Opis poslova: prati i primjenjuje građevinske propise, vodi upravne postupke i izrađuje pojedinačne akte po zahtjevima za izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebnih dozvola, daje stručna mišljenja, izrađuje informacije, analize i izvještaje, te predlaže mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, ostvaruje saradnju sa organima nadležnim za sudjelovanje u postupku izdavanja odobrenja, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

05. Opis poslova: planira i nadzire ispravnost i rad horizontalne i vertikalne saobračajne signalizacije, upravljanje semaforima i druge poslove signalizacije, podnosi izvještaje o radu šefu službe, obavlja druge poslove po nalogu šefa službe.

06. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe, sanitarno-tehničke i higijenske uslove u školama, domovima, ustanovama i institucijama iz oblasti zdravstva, socijalne i dječje zaštite, ugostiteljskim objektima, objektima i sredstvima javnog saobračaja, zdravstveno stanje uposlenih u djelatnostima i poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom, opskrbu vodom i odstranjivanje otpadnih voda i tvari, preventivni sanitarni nadzor nad gradnjom objekata, preduzima, u skladu sa zakonom, upravne i druge mjere radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz ove oblasti.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara, i to:

 

Za poziciju 01:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon
završene visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja-diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke ili iz oblasti filozofije ili političkih znanosti,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru


Za poziciju 03:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja-diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke ili iz oblasti filozofije
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja-diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova) ciklusa Bolonjskog sustava studiranja-diploma visokog obrazovanja mašinske ili elektrotehničke struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 06:
- VSS - VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja-diploma visokog obrazovanja medicinske struke, visoka zdravstvena škola
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža ostvarenog na poslovima struke nakon završene visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na natječaj:
1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati, za stručnog suradnika (poz. 01. 03. i 05. ), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije:
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure javnog natječaja.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljnjoj proceduri javnog natječaja o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni natječaj se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradskoj upravi Grada Mostara "

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.