Prijem državnog službenika u Kantonalnom tužiteljstvu-tužilaštvu Kantona 10
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.01.2018. godine

Na osnovu člana 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 6/16) a u vezi s članom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužiteljstva-tužilaštva Kantona 10, objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom tužiteljstvu-tužilaštvu Kantona 10

 

- Arhivar - sekretar Tužilaštva - 1 (jedan) izvršitelj, na mandat od 5 godina

Opis poslova: Arhivar - sekretar Tužilaštva ima sljedeća prava i obaveze: rukovodi, nadgleda i koordinira, pod rukovodstvom glavnog tužioca, rad tužilaca i organizacijskih jedinica koje nisu pod neposrednim nadzorom glavnog tužioca uprave tužilaštva i u tu svrhu arhivar-sekretar može izdavati interne upute i naredbe, te utvrditi mehanizme kontrole i inspekcije koje smatra neophodnim; pomaže glavnom tužiocu u obavljanju njegovih funkcija; izrađuje nacrte i prijedloge općih akata tužilaštva, kao i nacrte rješenja u vezi sa radnim odnosima uposlenika Tužilaštva; koordinira radom svih sudionika u procesu ocjenjivanja uposlenika Tužilaštva, neposredno sudjeluje u istom i pomaže glavnom tužiocu prilikom davanja konačnih ocjena; pruža zamjeniku glavnog tužioca i drugim tužiocima administrativnu pomoć koju traže u cilju obavljanja svojih dužnosti; dostavlja članovima Kolegija pismene pozive za sjednice, uključujući i dnevni red i odgovarajuću dokumentaciju; prisustvuje sjednicama Kolegija u svojstvu zapisničara; čuva knjige zapisnika Kolegija i sastavlja nacrt odluka Kolegija; sukladno zakonu dostavlja VSTV dokumentaciju koja se odnosi na profesionalni status tužilaca u Tužilaštvu; nadzire rad zaposlenih u Tužilaštvu; upućuje trećim osobama dopise neophodne za izvršavanje naredbi i uputa glavnog tužioca i Kolegija; čuva pečate i knjige tužilaštva; ovjerava akte Tužilaštva i registarske knjige; usvaja mjere koje osiguravaju povjerljivost rada uprave Tužilaštva; pomaže glavnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Tužilaštva; odobrava računovodstvenu i blagajničku dokumentaciju; priprema i pomaže glavnom tužiocu pri sklapanju ugovora s trećim osobama; stara se da se poslovi uprave, a posebno tužilačke pisarnice, izvršavaju na vrijeme, prati potrebe za kadrovima Tužilaštva; koordinira rad i pomaže glavnom tužiocu u radu tužilaca; izrađuje saopćenja za štampu i informacije društvenim komunikacijskim medijima u skladu sa uputama i uz prethodnu saglasnost glavnog tužioca, pruža pomoć glavnom tužiocu pri utvrđivanju programa rada, izvještaja o radu, godišnjeg rasporeda rada zamjenika glavnog tužioca, tužilaca i ostalih uposlenika; izvršava i druge naredbe glavnog tužioca.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužiteljstva-tužilaštva Kantona 10, i to:
- VSS,VII stepen, pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova - pravne struke,
-najmanje 6 (šest) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na javni natječaj:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima javnog natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 i UNSKO-SANSKI KANTON
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
«Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnom tužiteljstvu-tužilaštvu Kantona 10, br. 270/17»

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. DIREKTORA

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.