Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.01.2018. godine

Na osnovu čl. 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na osnovu zahtjeva Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljujeJAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom zavodu za statistiku
06 - 992/17

 

 

01. Stručni saradnik za statistički geografsko informativni sistem (GIS) - 1 (jedan ) izvršilac

02. Stručni saradnik za statistiku poljoprivrede, poljoprivrednih cijena i okoliša u poljoprivredi - 1 ( jedan) izvršilac

 


01.Opis poslova:

- Radi na uvođenju i izgradnji jedinstvenog statističkog geografsko informacionog sistema;
- Učestvuje u predlaganju obima i sadržaja podataka iz oblasti koje prati;
- Uspostavlja korespodentnu grafičku, prostornu bazu osnovnih teritorijalnih jedinica za unos, obradu i prikazivanje statističkih podataka;
- Sarađuje i koristi alfanumeričku bazu teritorijalnog registra i radi na pripremi upustva za povezivanje istog u GIS;
- Prati i izučava europske standardne, propise i preporuke za dalji razvoj statističkog geografskog informacionog sistema;
- Radi na analizama kvalitete podataka korištenjem statističkog geografskog informacionog sistema;
- Učestvuje u izradi jedinstvene metodologije i standarda iz statističkog geografskog informacionog sistema za potrebe provođenja statističkih istraživanja, prati njihovu primjenu i razrađuje potrebna metodološka i organizaciona upustva;
- Izučava metodologije, metoda za prikupljanje podataka u skladu sa domaćim i međunarodnim potrebama za statističkim podacima; vrši usaglašavanje sa međunarodnim standardima;
- Sudjeluje u definisanju zahtjeva i sarađuje prilikom izrade aplikativnih projekata za obradu podataka u skladu sa promjenama zakonske regulative u ovoj oblasti kao i potrebama korisnika podataka, na osnovu odgovarajućih zahtjeva, i prati izvršenje u svim fazama;
- Učestvuje u utvrđivanju sadržaja za statističke baze podataka i učestvuje u njihovom, postavljenju, formiranju i održavanju;
- Priprema potrebnu dokumentaciju i daje prijedloge za dalje unapređenje GIS-a
- Izučava metodologije, standarde, metod za prikupljanje podataka
- Obavlja i druge poslove koje odredi šef odsjeka.

Visina pripadajuće netto plaće: 1.165,50 KM


02.Opis poslova:
- Provodi Programom predviđena statistička istraživanja iz područja koja prati i istražuje, odgovara i vrši nadzor nad realizacijom svakog pojedinog istraživanja u svim njegovim fazama;
- Učestvuje u izradi statističkih metodologija i satandarda, stara se za striktnu primjenu predviđenih metoda u svim fazama rada;
- Izučava metodologije, definicije, standarda, metode za prikupljanje podataka (uzorkom); metode za izučavanje pokazatelja i pondracionih koeficijenata, u skladu sa tržišnom ekonomijom, međunarodnim potrebama i preporukama;
- Izučava input-output tabele i radi na njihovom uspostavljanju u svrhu obezbjeđivanja podataka za nacionalne račune po konceptu SNA;
- Kontaktira sa učesnicima u statističkim istraživanjima i davaocima statističkih podataka daje metodološka i organizaciona uputstva;
- Učestvuje u prikupljanju podataka, sređuje statističku građu za obradu i učestvuje u izradi poljoprivrednih računa i drugih pokazatelja prema metodološkim uputstvima, vrši ocjenu kvaliteta podataka dobijenih obradom prije nego što se pristupi njihovom objavljivanju i davanju korisnicima na upotrebu, priprema dobijene rezultate za objavljivanje u statističkim publikacijama, obrađuje dokumentacione materijale po utvrđenoj metodologiji,
- Učestvuje u postavljanju zahtjeva prilikom izrade i izmjena aplikativnih projekata za obradu podataka;
- Predlaže obim i sadržaj podataka iz oblasti koje prati, istražuje i izrađuje analitičke, informativne i druge materijale;
- Vrši obuku davaoca podataka sa detaljnim metodološkim i organizacionim uputstvima za istraživanje na čijem provođenju radi u okviru njihovih obaveza i dužnosti;
- Proučava i učestvuje u izradi jedinstvene metodologije za formiranje i održavanje statističke banke podataka;
- Radi i druge poslove i zadataka koje odredi šef Odsjeka

Visina pripadajuće netto plaće: 1.165,50 KM


Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to:

 

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Elektrotehnički fakultet - informaciono - komunikacioni smjer - kompjuterske nauke, Građevinski fakultet - geodetski smjer, Prirodno matematički - odsjek matematika, diploma visokog obrazovanja - pravne struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- stručni upravni ispit,
- poznavanje engleskog jezika.

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Poljoprivredni ili Ekonomski fakultet,
- najmanje jedna (1) godina radnog staža u struci,nakon sticanja VSS
- stručni upravni ispit,
- poznavanje engleskog jezika,

Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3.Kandidati, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
- fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.


NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom zavodu za statistiku"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. I 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.