Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Kalesija
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.01.2018. godine

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Kalesija, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Kalesija

4 / 475

 

01. Stručni saradnik za održavanje premjera katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja - 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za planiranje i provođenje mjera zaštite i spašavanja - 1 (jedan) izvršilac.


01.Opis poslova: vrši zaštitu geodetskih planova i karata, podataka o geodetskim mrežama i druge elaborate premjera i katastra zemljišta; izvodi geodetska mjerenja u oblasti održavanja premjera i katastra zemljišta i uspostave i održavanja katastra komunalnih uređaja; vrši obradu podataka mjerenja i računanja površina parcela; sastavlja prijavne listove „A" i „B"; vrši izradu kopija katastrarskih planova; radi kao saradnik u postupcima gedetskih radova više složenosti; radi kao vještak u postupcima identifikacije nekretnina i dioba manjeg obima; vrši identifikacije starog i novog premjera; izrađuje istorijat parcela; vrši snimanje i izradu situacionih planova; vrši postavljenje i održavanje geodetske mreže; odgovoran je za tačnost, ažurnost i potpunost podataka i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka.

02.Opis poslova: učestvuje u izradi plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i odgovoran je za njegovo redovno ažuriranje, te učestvuje u izradi Općinskog plana zaštite od požara; učestvuje u izradi procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i odgovoran je za njeno redovno ažuriranje; učestvuje u organizovanju i realiziranju, prati pripreme i provođenje mjera zaštite i spašavanja (Z/S) od prirodnih i drugih nesreća na području općine i to: zaštita životinja i namirinica životinjskog porijekla, zaštita okoliša, zaštita bilja i biljnih proizvoda, asanacija; učestvuje u izradi dugoročnog programa i godišnjih planova izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona i prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje i prati njegovu realizaciju; priprema izvještaje, informacije i druga akta iz oblasti mjera zaštite i spašavanja; prati, pročava stanje i pojave u oblasti zaštite i spašavanja, te na osnovu obrade prikupljenih podataka predlaže mjere i postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenje stanja u ovoj oblasti; koordinira provođenje planiranih mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti organa uprave i pravnih lica i prati njihovo provođenje; prati realizaciju Programa razvoja zaštite i spašavanja Općine; predlaže i priprema rukovodiocu službe sastav aktiva predavača civilne zaštite koji će vršiti obuku iz oblasti civilne zaštite; koordinira i ostvaruje saradnju sa Federalnim, Kanatonalnim organima, nevladinim organizacijama i drugim tijelima; koordinira, objedinjava, prati, kontroliše i predlaže mjere za unapređenje rada odsjeka; objedinjava podatke o posljedicama prirodnih i drugih nesreća po ljude i materijalna dobra i dostavlja ih nadležnim organima na dalje rješavanje i brigu; vrši obuku osmatrača na običnoj i digitalnoj meteorološkoj stanici; učestvuje u pripremanju i informativnoj obradi sastanka Općinskog štaba civilne zaštite; vršenje složenih poslova i zadatka Općinskog štaba civilne zaštite, a koje se odnose na mjere zaštite i spašavanja koje su mu stavljene u nadležnost; odgovoran je za tačno i blagovremeno izvršavanje i drugih poslova iz djelokruga rada; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Uslovi:
Pored opštih uslova predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen, Geodetski fakultet ili I ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja geodetskog smjera sa ostvarenih 180 ili 240 ECTS bodova,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme,
-vozačka dozvola "B" kategorije.

Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen, Pravni, FPN, Filozofski ili I ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja sa ostvarenih 180 ili 240 ECTS bodova,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkurse procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Fedracije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedracije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14, 69/17).

Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Kalesija"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.