Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.01.2018. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), na zahtjev Porezne uprave Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH

6 / 99001. Stručni saradnik za prijem i obradu zahtjeva u procesu fiskalizacije u Sektoru za planiranje, analize, izvještavanje i fiskalizaciju u Središnjem uredu Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac
02. Viši stručni saradnik - administrator baze podataka u Sektoru za informacionu tehnologiju - Odsjek za održavanje sistema i podršku korisnicima informacionog sistema u Središnjem uredu Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik - programer u Sektoru za informacionu tehnologiju - Odsjek za podršku jedinstvenom sistemu u Središnjem uredu Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni savjetnik - senior programer u Sektoru za informacionu tehnologiju - Odsjek za podršku procesu fiskalizacije u Središnjem uredu Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac
05. Viši stručni saradnik za registraciju poreznih obveznika u Sektoru za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju - Odsjek za pravna pitanja i registraciju u Središnjem uredu Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac
06. Federalni porezni inspektor za kontrolu velikih poreznih obveznika za regiju Sarajevo u Sektoru za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage - Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika za regiju Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac
07. Stručni saradnik za pružanje podrške inspekcijskim nadzorima u Sektoru za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage - Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika za regiju Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac
08. Stručni savjetnik za pravna pitanja u Kantonalnom poreznom uredu Sarajevo - Odsjek za zajedničke i opšte poslova - 1 (jedan) izvršilac
09. Stručni savjetnik za javne prihode u Kantonalnom poreznom uredu Sarajevo - Porezna ispostava Stari Grad - 1 (jedan) izvršilac
10. Federalni porezni inspektor u Kantonalnom poreznom uredu Mostar - Odsjek za inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac
11. Stručni saradnik za javne prihode u Kantonalnom poreznom uredu Mostar - Porezna ispostava Čapljina - 1 (jedan) izvršilac
12. Stručni savjetnik za javne prihode u Kantonalnom poreznom uredu Mostar - Porezna ispostava Stolac - 1 (jedan) izvršilac
13. Stručni saradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik - Porezna ispostava Travnik - 1 (jedan) izvršilac
14. Šef Porezne ispostave Gornji Vakuf - Uskoplje u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik - Porezna ispostava Gornji Vakuf - Uskoplje - 1 (jedan) izvršilac
15. Federalni porezni inspektor u Kantonalnom poreznom uredu Livno - Odsjek za inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac
16. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa u Kantonalnom poreznom uredu Livno - Porezna ispostava Bosansko Grahovo - 1 (jedan) izvršilac
17. Stručni saradnik za javne prohode u Kantonalnom poreznom uredu Bihać - Porezna ispostava Velika Kladuša - 1 (jedan) izvršilac
18. Stručni saradnik za javne prohode u Kantonalnom poreznom uredu Bihać - Porezna ispostava Sanski Most - 1 (jedan) izvršilac
19. Stručni saradnik za javne prohode u Kantonalnom poreznom uredu Bihać - Porezna ispostava Bihać - 1 (jedan) izvršilac
20. Stručni saradnik za pružanje podrške inspekcijskim nadzorima u Kantonalnom poreznom uredu Ljubuški - Odsjek za inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: sačinjava obavijesti o dodjeli slovne oznake proizvođačima fiskalnih sistema, prijem i obrada zahtjeva za dodjelu serija IBFU i izrada rješenja o dodjeli serija IBFU, prijem i arhiviranje dokumentacije o servisnoj mreži, sačinjavanje obavještenja za proizvođače po izvršenoj provjeri ispravnosti dokumentacije, obavještavanje IT sektora o ispravnosti dostavljene dokumentacije radi odobravanja pristupa aplikaciji, prijem izvještaja o iskorištenim serijama IBFU u pisanoj formi, redovno izvještava rukovoditelja sektora o svim aktivnostima u vezi prijema i obrade zahtjeva u procesu fiskalizacije i obavlja druge poslove po nalogu rukovoditelja Sektora
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1226,84 KM
02. Opis poslova: instalira i podešava baze podataka potrebne za rad; provodi mjere na zaštiti baze podataka (oštećenje baze, kompjuterski virusi, hardwarski i softwarski firewalli....) razvojem procedura i provođenjem mjera na backup-u specificiranih podataka sa posebnim naglaskom na baze podataka bitne za nesmetano odvijanje programa i rad informacionog sistema Porezne uprave uključujući Jedinstveni sistem; dijagnosticira i otklanja probleme u radu baza podataka, kreira i implementira odgovarajuće SQL upite za potrebe krajnjih korisnika, instalira i provodi izmjene na bazi podataka; prati korištenje ovlaštenja korisnika za pristup bazi podataka; provodi aktivnosti na poboljšanju performansi baze podataka; provodi mjere Sigurosne politike Porezne uprave; te obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1293,16 KM

03. Opis poslova: učestvuje u uspostavljanju i praćenju funkcionisanja baze podataka jedinstvenog sistema i razmjenu podataka sa korisnicima jedinstvenog sistema; planira i projektuje kapacitete (konfiguracija) računarskog sistema i sistemskog softvera za JS; na osnovu izvještaja o kvalitetu podataka sistemski rješava identificirane probleme; nadgleda ispravnost, cjelovitost, konzistentnost i pravovremenost trenutnih podataka u sistemu; rješava probleme vezano za kvalitet podataka; provodi implementaciju softvera za zaštitu od neovlaštenog upada; razvija i uspostavlja program za povrat pohranjenih podataka u slučaju gubitka, što uključuje i Bazu podataka koja se nalazi na drugoj lokaciji; prati održavanje postojećih sistema registracije, poreznih obrada, Jedinstvenog sistema; prati perfomanse računarskog sistema po dijelovima i u cjelini; učestvuje u izradi metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje informacionog sistema za potrebe Jedinstvenog sistema; analizira opravdanost zahtjeva korisnika sistema za poboljšanjem, razvojem i implementacijom informacionog sistema; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1359,47 KM

04. Opis poslova: vrši uspostavljanje i funkcionisanje aplikativnog rješenja za podršku procesa fiskalizacije, baze podataka sistema i razmjenu podataka sa korisnicima sistema; planira i projektuje kapacitete (konfiguracija) računarskog sistema i sistemskog softvera za proces fiskalizacije u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše oblast fiskalizacije; priprema izvještaj o kvalitetu podataka sa FTP servera; sistemski rješava identificirane probleme vezano za kvalitet podataka; prati ispravnost, cjelovitost, konzistentnost i pravovremenost trenutnih podataka u sistemu; predlaže preporuke za rješavanje problema vezano za kvalitet podataka; provodi implementaciju softvera za podršku procesa fiskalizacije i za zaštitu od neovlaštenog upada na FTP server; razvija i uspostavlja program za fiskalizaciju u skladu sa zakonskom regulativom; prati performanse računarskog sistema po dijelovima i u cjelini; učestvuje u izradi metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje informacionog sistema za potrebe fiskalizacije; obrađuje i ispituje opravdanost zahtjeva korisnika sistema za poboljšanjem, razvojem i implementacijom informacionog sistema; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1359,47 KM

05. Opis poslova: obavlja poreznu registraciju pravnih lica ili organizacija iz Federacije čije se sjedište nalazi izvan Federacije; pruža stručnu pomoć zaposlenim u kantonalnim poreznim uredima u rješavanju složenih slučajeva registracije poreznih obveznika; vrši izradu izvještaja o registraciji poreznih obveznika u kantonalnim poreznim uredima; obavlja stručne poslove u vezi identifikacije i registracije poreznih obveznika; redovno ažurira obrasce i uputstva za registraciju; koordinira aktivnosti na poslovima registracije sa nadležnim organima i organizacijama; priprema informacije i izvještaje iz oblasti registracije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1293,16 KM

06. Opis poslova: obavlja inspekcijski nadzor poreznih obveznika (uredske i terenske kontrole) u skladu sa važećim zakonskim propisima; vrši kontrolu poslovanja poreznog obveznika u vezi s poštivanjem zakona i drugih propisa i općih akata; vrši kontrolu poslovnih knjiga, sredstava rada, inventara, materijala, polugotovih i gotovih proizvoda u poslovnim i drugim prostorijama; vrši kontrolu ispravnosti obračuna i uplata poreznih obveza; sačinjava i poreznom obvezniku dostavlja zapisnik sa nalazima činjeničnog stanja, donosi rješenje kojim nalaže uplatu dodatno utvrđene porezne obaveze i daje upute o otklanjanju nedostataka i nepravilnosti; donosi rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti kad su za to ispunjeni Zakonom propisani uslovi; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i krivične izvještaje; nalaže i poduzima i druge upravne mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom ovlašten; sačinjava izvještaje o obavljenim inspekcijskim nadzorima u skladu sa internim procedurama; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i rukovodioca Sektora.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1710,94 KM

07. i 20. Opis poslova: radi sa softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom, koje se odnose na stručnog saradnika za podršku; unosi podatke u Registar izrečenih novčanih kazni; nadležnoj poreznoj ispostavi dostavlja konačno rješenje o dodatno utvrđenoj poreznoj obavezi i konačni prekršajni nalog na dalje nadležno postupanje, prati realizaciju naloga za plaćanje koji su doneseni po osnovu izvršnih rješenja o dodatno utvrđenim obavezama; vodi evidenciju o izdatim prekršajnim nalozima i podnešenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka; kompletira spise predmeta vezano za izjavljene žalbe protiv rješenja inspektora i dostavlja ih žalbenom organu na dalje postupanje; vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1226,84 KM

08. Opis poslova: priprema odgovore poreznim obveznicima i zaposlenim u kantonalnom poreznom uredu o određenim pitanjima iz nadležnosti kantonalnog poreznog ureda; obavlja složenije pravne poslove iz djelokruga kantonalnog ureda; zastupa kantonalni porezni ured odnosno Poreznu upravu u prekršajnim predmetima, a po ovlaštenju direktora Porezne uprave i Pravobranilaštva i u drugim predmetima pred nadležnim sudovima; pruža pomoć pri izradi složenijih akata koja u upravnom postupku donose organizacione jedinice kantonalnog poreznog ureda; prati i evidentira pokrenute postupke likvidacije ili stečaja pravnih lica i o tome odmah izvještava organizacione jedinice u cilju poduzimanja mjera za zaštitu javnog interesa; učestvuje u izradi općih akata Porezne uprave; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1359,47 KM

09. i 12. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima; podnosi izmijenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze - izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1359,47 KM

10. i 15. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno uvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1710,94 KM

11. , 17, 18. i 19. Opis poslova: priprema podatke za sačinjavanje obavijesti poreznim obveznicima, izmijenjenih poreznih prijava i poreznih prijava u ime poreznih obveznika; priprema podatke za utvrđivanje porezne obveze poreznog obveznika u slučajevima u kojima porezna ispostava rješenjem utvrđuje poreznu obvezu i u tim slučajevima učestvuje u pripremi nacrta rješenja i podatke za predlaganje pokretanja postupaka prisilne naplate neplaćenih poreznih obaveza; prikuplja, evidentira i kontroliše mjesečne i godišnje izvještaje o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika i vrši njihovu analizu; vrši prikupljanje i obradu podataka za mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o radu ispostave i podataka za analizu utvrđenih i naplaćenih poreznih obaveza; vrši obradu zahtjeva za davanje podataka iz djelokruga rada porezne ispostave; izvršava i druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1226,84 KM
13. Opis poslova: registracija obveznika uplate doprinosa; provođenje postupka dodjele identifikacionog broja, izdavanje uvjerenja o registraciji; obavijest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama za upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti; dostavljanje obavijesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavijesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavijesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili neplaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavijesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1226,84 KM

14. Opis poslova: rukovodi ispostavom kao unutrašnjom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42. Pravilnika i neposredno vrši slijedeće poslove: pruža pomoć poreznim obveznicima u tumačenju poreznih zakona; potpisuje pripremljene akte iz djelokruga rada porezne ispostave: naloge za plaćanje, prekršajne naloge, zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, izvještaje o osnovama sumnje da je počinjeno krivično djelo, rješenja kojima se utvrđuje više/pogrešno uplaćenih javnih prihoda, rješenja o utvrđenoj obavezi poreza na promet nepokretnosti i prava, obavijesti, porezne prijave u ime poreznih obveznika, izmijenjene porezne prijave, porezna uvjerenja i sve druge akte i dopise iz nadležnosti ispostave; izdaje uvjerenja i rješenja po Zakonu o jedinstvenom sistemu; predlaže operativne periodične i godišnje planove i programe rada te podnosi mjesečne i godišnje izvještaje o radu ispostave; predlaže ocjenu rada zaposlenika Odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca kantonalnog poreznog ureda.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1492,10 KM

16. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima, podnosi izmijenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze - izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; registracija obveznika uplate doprinosa; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama za upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti; dostavljanje obavijesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavijesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavijesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili neplaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavijesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna netto plaća: 1359,47 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

za poziciju 01.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 02.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički, prirodno-matematički, mašinski ili ekonomski fakultet
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 03.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički, prirodno-matematički, mašinski ili ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 04.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički, prirodno-matematički, mašinski ili ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 05.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 06.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za pozicije 07. i 20.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke, ekonomski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 08.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za pozicije 09. i 12.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za pozicije 11., 17., 18. i 19.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme


za pozicije 10 i 15:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 13:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 14:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
-najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

za poziciju 16:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
c) Kandidati, za stručnog saradnika (pozicije 01., 07., 11., 13., 17.,18., 19. i 20.) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
2. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
3. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

za pozicije 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 09:

Agencija za državnu službu Federaciji BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton, ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH -Središnji ured Sarajevo i Kantonalni porezni ured Sarajevo"


za pozicije 10, 11 , 12 i 20:
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Preznoj upravi Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Mostar i Kantonalni porezni ured Ljubuški"


za pozicije 13 i 14:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Novi Travnik


za pozicije 15 i 16:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80 101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Livno"


za pozicije 17, 18 i 19:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 6
77 000 Bihać


sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Bihać"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D.DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.