Prijem rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu Unsko - sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.01.2018. godine

Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17,16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Unsko - sanskog kantona, o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Kantonalnom tužilaštvu Unsko - sanskog kantona

 

- Sekretar Tužilaštva - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: ima ovlaštenja u rukovođenju propisana za radno mjesto sekretara organa državne službe; osigurava da se poslovi osnovne djelatnosti koje vrše državni službenici, dopunski poslovi osnovne djelatnosti koje vrše namještenici i poslovi pomoćne djelatnosti koje vrše zaposlenici, obavljaju ekspeditivno, efikasno i blagovremeno; u slučaju privremenog odsustva, nesposobnosti ili spriječenosti za rad, Sekretara Tužilaštva mijenja državni službenik kojeg odredi Glavni tužilac; pod nadzorom Glavnog tužioca, koordinira rad Tužilačke uprave i njenih organizacionih jedinica i odgovoran je za njen ukupan rad; osigurava zakonitost, ekspeditivnost i ekonomičnost u izvršavanju poslova iz djelokruga rada Tužilačke uprave; radi vršenja poslova iz prethodne alineje, može izdavati interne instrukcije i upute, te utvrditi mehanizme kontrole koje smatra neophodnim i zakonitim u izvršavanju poslova Tužilačke uprave; pomaže Glavnom tužiocu u procesu strateškog planiranja, pripreme budžeta, praćenju njegovog provođenja i godišnjih izvještaja; kreira i prati statističke pokazatelje o radu Tužilaštva; pomaže Glavnom tužiocu u realizaciji projektnih aktivnosti i sudjeluje u aktivnostima u vezi sa obezbjeđenjem donatorskih sredstava za realizaciju projekata čiji je korisnik Tužilaštvo; po potrebi i nalogu Glavnog tužioca priprema radne dogovore i sastanke sa Agencijama za provođenje zakona (MUP, SIPA-a, OSA-a, Federalnim i Kantonalnim inspekcijskim službama, Poreznom upravom i dr.) kao i sa VSTV-om BiH; sarađuje sa Ministarstvom pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona kao i sa Ministarstvom finansija i drugim nadležnim institucijama vezano za realizaciju poslova Tužilačke uprave, te pružanja pomoći Tužilaštvu u njegovom radu; priprema izjašnjenja i odgovore na poslanička pitanja, i druge akte na zahtjev ili upit Skupštine Unsko - sanskog kantona, Vlade Unsko - sanskog kantona, Kantonalnog pravobranilaštva i drugih organa i tijela Zakonodavne, Sudske i Izvršne vlasti; izrađuje nacrte i prijedloge podzakonskih i općih akata na osnovu zakona za čije je donošenje nadležno Tužilaštvo; pomaže Glavnom tužiocu u pripremi materijala i dnevnog reda za kolegije Tužilaštva; sastavlja nacrte odluka Kolegija; pomaže Glavnom tužiocu u ostvarivanju saradnje sa drugim organima i prati izvršenja programa rada Tužilaštva; upućuje trećim osobama dopise neophodne za izvršavanje naredbi i uputa Glavnog tužioca i Kolegija; prati kadrovske potrebe Tužilaštva i o tome redovno obavještava Glavnog tužioca; pruža pomoć Glavnom tužiocu pri sačinjavanju godišnjeg programa rada, nacrta godišnjeg izvještaja o radu; organizira poslove vezane za primjenu i provedbu Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa kao i posebnih procedura međunarodnih donatorskih organizacija; vrši poslove vezane za pristup informacijama i komunikaciju s medijima u skladu sa važećim zakonom kada te poslove nije u mogućnosti da obavlja Stručni saradnik za pristup informacijama i odnose s javnošću - portparol; organizira provođenje zakona koji se odnose na zaštitu ličnih i tajnih podataka kao i drugih zakona čija primjena se odnosi na sve uposlene u Tužilaštvu; izvršava i druge poslove u skladu sa svojim ovlaštenjima i dužnostima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom po nalogu Glavnog tužioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog tužilaštva Unsko - sanskog kantona Bihać, broj: A-543/17 od 29.05.2017, godine, kako slijedi:

- diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija - pravne struke,
- najmanje 6 (šest) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na javni konkurs:

1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, dostaviti Agenciji sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj: 22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom tužilaštvu Unsko - sanskog kantona: 143/17"

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 . ovog konkursa neće biti razmatrane.

 


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.