Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.01.2018. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
6/991

 

 

01. Stručni saradnik za ekonomsko- finansijske poslove u Sektoru za zaštitu lica sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje jedinstvenim registrom gotovinskih naknada, Odsjek za upravljanje jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi i inkluziju lica sa invaliditetom- 1 (jedan) izvršilac

02. Šef Odsjeka u Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove, Odsjek za pravne i kadrovske poslove- 1 (jedan) izvršilac

 

01. Opis poslova: prikuplja i obrađuje podatke o fiskalnim pokazateljima, te na osnovu istih izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale; vrši procjenu i planiranje potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti Ministarstva i prati njihovu usklađenost s relevantnim zakonima; predlaže mjere i aktivnosti iz djelokruga svoga rada, te sektorski prati i kontrolira sredstva po transferima sa finansijskog aspekta; sarađuje sa organizacijama iz vladinog i nevladinog sektora vezano za aktivnosti iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u izradi strateških i drugih dokumenata; daje odgovore na upite građana, pravnih lica i drugih subjekata; prati rad udruženja lica sa invaliditetom u FBiH sa finansijskog aspekta; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.226,84 KM

02. Opis poslova: rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 30. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (neposredno organizuje vršenje poslova u Odsjeku, raspoređuje poslove i zadatke na službenike i namještenike, daje upute za vršenje pojedinih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova u Odsjeku, redovno (svakodnevno) pismeno ili usmeno informiše pomoćnika ministra koji rukovodi sektorom u čijem sastavu se nalazi Odsjek, predlaže pomoćniku ministra preduzimanje određenih mjera radi rješavanja postojećih problema i postupa po svim nalozima i zahtjevima pomoćnika ministra i neposredno obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka) . Neposredno vrši slijedeće poslove iz nadležnosti Odsjeka: izrađuje nacrte i prijedloge unutrašnjih akata Ministarstva; objedinjava prijedloge godišnjeg plana i izvještaja o radu Ministarstva; priprema podatke, odgovore i izjašnjenja na podneske (odgovore na tužbe, žalbe i druge akte) kod zastupanja Ministarstva u sudskim postupcima; izrađuje prednacrte i nacrte općih akata kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Ministarstvu; utvrđuje nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom; priprema analize, elaborate, studije, programe, planove i informacije iz djelokruga Odsjeka; daje potrebne informacije i uputstva državnim službenicima namještenicima u vezi njihovog radno-pravnog statusa; obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.492,10 KM

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne ili upravne struke
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3. Kandidati, za stručnog saradnika (pozicija 01) koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08, 27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ulica Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike "


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.