Prijem državnih službenika u Općini Doboj Istok
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 03.01.2018. godine

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Doboj Istok, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Doboj Istok

4 / 478

 

01. Stručni saradnik za ruralni razvoj općine - 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni saradnik za informatiku - 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni saradnik za upravne poslove prostornog uređenja - 1 (jedan) izvršilac,
04. Stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja - 1 (jedan) izvršilac,
05. Stručni saradnik za civilnu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac.

 

01. Opis poslova: obavlja studijsko-analitičke poslove ruralnog razvoja općine; prati realizaciju investicionih elaborata i programa ruralnog razvoja općine; prikuplja i obrađuje informacije vezane za ruralni razvoj općine, mogućnost kreditiranja i plasmana financijskih sredstava; prati realizaciju općinskih investicionih planova, sarađuje sa drugim općinskim službama Općine; brine se o provođenju Strategije razvoja općine i inicira njihovu reviziju iz oblasti ruralnog razvoja; učestvuje u radu JURE; stara se i organizuje ostale usluge-savjetovanja, treninge i obuku u cilju pokretanja sopstvenog biznisa vezano za ruralni razvoj općine; ostvaruje saradnju sa nadležnim resornim ministarstvom kantona i sa drugim subjektima sa kojima je nužna saradnja za realizaciju određenih programa i provođenja aktivnosti iz ovih oblasti; radi na sagledavanju posljedica elementarnih nepogoda, sudjeluje u radu stručne komisije i izradi izvještaja o tome; izrađuje godišnji izvještaj o svom radu i podnosi ih pomoćniku općinskog načelnika za poduzetništvo i financije; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika za poduzetništvo i financije.

02. Opis poslova: izrađuje nacrte odluka i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz oblasti informatike; obavlja poslove iz oblasti informacionih tehnologija (IT); izrađuje metodologiju i standarde za razvijanje i održavanje svih vidova informacionih sistema (IS); prati propise iz oblasti IT i informisanja; planira aktivnosti i predlaže mjere iz domena razvoja IS; izrađuje analize, osvrte i izvještaje o stanju IS Općine; predlaže mjere za unapređenje rada; koordinira rad sa svim korisnicima računara u Općini i MZ; kreira i provodi sigurnosnu politiku ( (lozinke, prava pristupa); pruža stručnu pomoć uposlenicima općine u korištenju računarske opreme; izrađuje godišnji izvještaj o svom radu i dostavlja ih pomoćniku općinskog načelnika za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu.

03. Opis poslova: vodi upravni postupak za eksproprijaciju zemljišta, uzurpaciju, komasaciju i dr.; izuzimanje i dodjela građevinskog zemljišta; odricanje vlasništva u korist države; priprema akte i propise iz svoje nadležnosti; izdaje uvjerenja iz svoje nadležnosti; vodi evidencije iz svoje nadležnosti; vodi evidencju o zemljištu, zgradama i drugim objektima na zemljištu katastra nekretnina; prima prijave i promjene na zemljištu i objektima, prima ugovore i druge dokumente o promjeni vlasništva nad nekretninama i izdaje odgovarajuća rješenja; izdaje uvjerenja i druga akta o evidencijama za koja vodi upravni postupak iz oblasti premjera i katastra zemljišta i nekretnina; dostavlja poreskoj ispostavi podatke o katastarskom prihodu; koordinira rad urbanizma i katastra; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti Općinske službe; dostavlja potrebne akte kantonalnim i federalnim organima; obavlja poslove održavanja premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom; vodi upravni postupak u oblasti prostornog uređenja; vodi postupak deložacije; vodi postupak i priprema rješenja o dodjeli stana; obavlja poslove za komisiju za stambena pitanja; izrađuje godišnji izvještaj o svom radu i podnosi ih pomoćniku općinskog načelnika za prostorno uređenje; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika za prostorno uređenje.

04. Opis poslova: vrši sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, evakuacija i zbrinjavanje ugroženih i stradalih; zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom; zaštita od požara; zaštita od NUS-a; ostale mjere zaštite i spašavanja po potrebi; vodi službenu evidenciju o klizištima i predlaže preventivne i operatine mjere za sanaciju klizišta; obavlja administrativno-tehničke poslove za Općinski štab civilne zaštite i Operativni centar civilne zaštite; učestvuje u izradi informacija, izvještaja i pisanih materijala u okviru svojih zaduženja; učestvuje u radu Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća; izrađuje periodične i godišnje izvještaje za djelokrug civilne zaštite i daje prijedloge za rješavanje predmeta iz civilne zaštite; izrađuje godišnji izvještaj o svom radu i dostavlja ih pomoćniku općinskog načelnika za civilnu zaštitu; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika za civilnu zaštitu.

05. Opis poslova: obavlja složene poslove iz oblasti civilne zaštite; učestvuje u izradi informacija, izvještaja i pisanih materijala u okviru svojih zaduženja; pomaže pomoćniku općinskog načelnika za civilnu zaštitu i u saradnji sa ostalim članovima štaba radi na izradi planova upotrebe, planiranje i programiranje štaba; učestvuje u radu Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća; izrađuje periodične i godišnje izvještaje iz djelokruga civilne zaštite i daje prijedloge za rješavanje predmeta iz civilne zaštite; izrađuje godišnji izvještaj o svom radu i dostavlja ih pomoćniku općinskog načelnika za civilnu zaštitu; obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik općinskog načelnika za civilnu zaštitu.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji:


Za poziciju 01:
- VSS - VII stepen Poljoprivredni fakultet ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - struke: poljoprivredne struke,
- najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža nakon sticanja VSS.
- poznavanje rada na računaru,
- vozački ispit "B" kategorije,

Za poziciju 02:
- VSS - VII stepen: Fakultet poslovne informatike ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - poslovno informatičke struke,
- najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža nakon sticanja VSS.

Za poziciju 03:
- VSS - VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne struke,
- najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 04:
- VSS - VII stepen: Rudarsko-geološko-građevinski fakultet ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - struke: geološke struke,
- najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 05:
- VSS - VII stepen: Fakultet političkih nauka - odsjek sigurnosti ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - struke: civilne zaštite,
- najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.


Prijavljivanje na konkurs:

1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju), a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidati, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostave Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, bit će brisani sa Listi uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Doboj Istok''

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.