Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje javnog konkursa za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa

Na osnovu člana 34. stav 6. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17, 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Bosanska Krupa, broj: 08-34-6669/17 od 07.12.2017. godine, o b j a v lj u j e

 

 

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Bosanska Krupa

 


Poništava se Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Bosanska Krupa, objavljen na službenoj web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, dana 06.12.2017. godine, za radno mjesto:

- Viši stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac .

Obrazloženje: Dana 07.12.2017. godine Općina Bosanska Krupa je dostavila zahtjev, broj: 08-34-6669/17 od 07.12.2017. godine, kojim je zatražila poništenje javnog konkursa zbog pokrenute aktivnosti na unutrašnjoj reorganizaciji organa.

 

V.D. D I R E K T O R


Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.