Prijem državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.12.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 3/12" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko- dobojskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona


5 / 637

 

- Kantonalni veterinarski inspektor - 2 (dva) izvršioca

Opis poslova :vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona , kojima se uređuje oblast veterinarstva, u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom na način i u postupku koji je propisan zakonom, postupa po predstavkama u skladu sa zakonom , ažurno vodi propisane evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama, vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost , kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Uprave odredi glavni kantonalni inspektor, pomoćnik direktora i direktor, odgovoran je glavnom kantonalnom inspektoru, pomoćniku direktora i direktoru za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- veterinarske struke,
- položen stručni ispit za doktora veterinarske medicine
- 3(tri) godine radnog staža u struci nakon položenog stručnog ispita
- posjedovanje osnovnog znanja rada na računaru


Prijavljivanje na konkurs:

1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 . ovog konkursa neće biti razmatrane.
V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.