Prijem državnih službenika u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.12.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 88. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 14/17 i 16/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Unsko - sanskog kantona, o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnom tužilaštvu Unsko - sanskog kantona

 

01. Stručni savjetnik za ekonomske poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Viši stručni saradnik - pomoćnik tužioca - 1 (jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: pomaže tužiocima u Odjelu za korupciju i privredni kriminal u radu po predmetima; vrši stručnu obradu predmeta i predlaže rješenja za postupanje u predmetima; savjetuje tužioce u svim fazama krivičnog postupka; priprema i daje stručno mišljenje sa aspekta primjene financijskih, računovodstvenih, knjigovodstvenih, budžetskih, poreskih i drugih propisa iz oblasti ekonomske struke i stavlja prijedlog radnji koje treba preduzeti u predmetima; proučava i prati propise iz svih ekonomskih oblasti za koje savjetuje tužioce i brine se o primjeni istih u tužilačkom radu; obavlja i druge najsloženije poslove osnovne djelatnosti po nalogu glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca ovog Tužilaštva.

02.Opis poslova: pomaže tužiocima u radu, te postupa na osnovu zahtjeva i uputa tužilaca kod kojih je raspoređen; obavlja poslove i radnje u istrazi po nalogu Glavnog tužioca, Zamjenika glavnog tužioca, Šefa odsjeka i tužilaca u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH; obavlja pravne analize i druge poslove pod nadzorom i u skladu sa uputstvima Glavnog tužioca, Zamjenika glavnog tužioca, Šefa odsjeka i tužilaca; može prisustvovati ročištima pred sudovima zajedno sa postupajućim tužiocima; pomaže tužiocu pri sastavljanju optužnica, negativnih odluka, sažetaka i drugih akata, te proučavanju pravnih pitanja u pojedinim predmetima; aktivno učestvuje u istrazi u svojstvu ovlaštene službene osobe u svim predmetima koje mu može dodijeliti Glavni tužilac, Zamjenik glavnog tužioca, Šef odsjeka ili tužilac; prilikom obavljanja poslova i zadataka, obavezan je da proučava i prati odgovarajuće zakone i druge propise i vodi računa o primjeni istih; vrši samostalno ili pod nadzorom i uputstvima Glavnog tužioca, Zamjenika glavnog tužioca, Šefa odsjeka i tužilaca, i druge stručne poslove predviđene zakonom; prisustvuje sjednicama kolegija i radnim sastancima odjela i odsjeka, vodi zapisnike i izrađuje izvode iz zapisnika, te zapisnike i izvode ulaže u registratore u kojima se čuvaju i na odgovarajući način dostavlja tužiocima; obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Glavnog tužioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog tužilaštva Unsko - sanskog kantona Bihać, broj: A-543/17 od 29.05.2017. godine, kako slijedi:

Pozicija 01:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Pozicija 02:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke,
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen pravosudni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na javni konkurs:

1. Kandidati se na konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba);

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili stručni ispit gube pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon stručnog ispita pismeno obavještavaju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, a ne dostave Agenciji validne dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja stručnog ispita, odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavanju posebne uslove navedene u tekstu javnog konkursa, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, dostaviti Agenciji sve dokaze (originale ili ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj: 22/17).

Prijavni obrazac, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na službenoj internet stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom tužilaštvu Unsko - sanskog kantona: 131/17"

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2 . ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.