Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.12.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

6 / 983

 

01. Federalni inspektor zaštite okoliša sa mjestom rada u Zenici - 1(jedan) Izvršitelj

02. Federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektor sa mjestom rada na GP Izačić, Bihać - 1(jedan) izvršitelj

03. Federalni rudarski inspektor sa mjestom rada u sjedištu Uprave - 1(jedan) izvršitelj

04. Federalni inspektor za cestovni promet sa mjestom rada u sjedištu Uprave - 1(jedan) izvršitelj

 

01.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost federalnog inspektora zaštite okoliša, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

02.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 62. i 116. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Sektora, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu rukovoditelja sektora i glavnog federalnog tržišnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

03.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata, vrši kontrolu primjene propisanih mjera zaštite na radu, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

04.Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata, vrši kontrolu primjene propisanih mjera zaštite na radu, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.760,85 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju: 01.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, prirodno - matematički fakultet, smjer hemija, tehnološki fakultet - smjer hemijsko-tehnološki, arhitektonski, građevinski ili mašinski fakultet
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru
- vozački ispit „B" kategorije

Za poziciju: 02.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, šumarski, ekonomski, poljoprivredni, hemijsko-tehnološki, mašinski, prehrambeno-tehnološki ili prirodno-matematički fakultet
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru
- vozački ispit „B" kategorije.

Za poziciju: 03.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, rudarski, mašinski ili elektrotehnički fakultet
-tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima tehničkog rukovođenja u privrednim društvima koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina
- položen stručni ispit za tehničko rukovođenje u rudarstvu i radno iskustvo od najmanje tri godine na poslovima tehničkog rukovođenja u jamskim objektima sa metanom i opasnom ugljenom prašinom
- stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru
- vozački ispit „B" kategorije.

Za poziciju: 04.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, saobraćajni fakultet cestovnog smjera
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- stručni upravni ispit
- poznavanje rada na računaru
- vozački ispit „B" kategorije.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo (za pozicije 03. i 04.)

Odjeljenje Agencije za Zeničko - dobojski i Srednjobosnski kanton
Ul.Kučkovići br.2 . 71000 Zenica (za poziciju 01.)

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko - sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića br.bb 80101 Livno (za poziciju 02.)

sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove" broj 06-34-8-683/17


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.